Spring til indhold

Velkommen i Tandslet

Byen med de 3 tårne

Beskrivelse af Tandslet

En beskrivelse af udviklingen i landsbyen
Tandslet  i perioden fra 1960 til 2000

For 35 år siden så Tandslet en hel del anderledes ud. Det var en lille by på 538 indbyggere. Der var to stationer, Neder Tandslet og Over Tandslet. Det havde der været siden amtsbanen i 1898 blev bygget. Denne blev nedlagt i 1933, da staten overtog togdriften.

Så kom tresserne, hvor alt skulle ændres. Den 26. maj 1962 ophørte togdriften på Als og dermed også Tandslet. Det var begyndelsen på den jagt, man følte, der blev indledt på de små bysamfund, landsbyerne.

I 1967 blev hovedvej A8 flyttet, samtidig med at færgeruten Mommark – Fåborg blev nedlagt. I stedet kom færgeruten Fynshav – Bøjden, og hovedvejen kom naturligvis til at gå fra Sønderborg til Fynshav. Dette var også med til at gøre Tandslets status ringere. I dag er der dog en færgerute fra mommark til Ærø.

Tandslet var dengang en sogne by, som efter datiden at regne var godt i drift, med kro, forsamlingshus, missionshjem, sparekasse, andelskasse og et velfungerende forretningsliv med 2 bagere, fire købmænd, to slagtere og en manufakturforretning og naturligvis en kirke, som blev bygget i det 12. århundrede.

Håndværket var også godt repræsenteret, idet der var to smede, to bygningssnedkere, tre malere, to herrefrisører, en damefrisør og en urmager. – Jo Tandslet var afgjort det, man forstår ved en driftig by med et pænt stort opland. der var ca. 1150 beboere i sognet.

Men det skulle blive anderledes. Nu kom kommunalreformen, og der skulle ske kommunesammenlægninger. De små samfund mente man ikke kunne klare sig mere. De var for dyre i drift. Tandslet blev i 1970 lagt sammen med tre andre små sogne, Hørup, Lysabild og Kegnæs. Det var en efter datidens mening en god størrelse på en landkommune.

Samtidig med sammenlægningen begyndte også den lokale strid om, hvad der skulle være af service i kommunen. Skolerne fik man hurtigt øje på. To skoler var det, man mente ville være passende, nemlig en i Hørup og en i Lysabild. Altså Tandslet skole nedlægges, og der skulle helst ikke ske noget byggeri i Tandslet.

Nu var det, som om beboerne pludselig fik øjnene op for, at der var ved at ske noget med deres by. Flere forretninger lukkede. Når en forretningsmand gik på pension, blev forretningen lukket, og der begyndte at se sort ud for skolen. Det var tiden at få gjort noget alvorligt ved den udvikling.

Til alt held var der ved kommunalvalget i 1970 blevet lavet lokalliste, “En fælles borgerliste” hed den. Med den var der et flertal i kommunalbestyrelsen for at bevare en skole i hvert sogn, så nu var det kun et spørgsmål om, staten ville give byggetilladelse, så Tandslet skole kunne blive en syvklasset skole, og skolen i Tandselle, som var forskole, skulle så nedlægges.

I 1972 lykkes det endelig at få en byggetilladelse eller en igangsætningstilladelse, som det hed dengang. Nu var skolen heldigvis reddet og med den en filial af folkebiblioteket. Skolen har i dag 130 elever og 14 lærere, fordelt således 1 skoleinspektør, 1 vise skoleinspektør, 1 børnehaveleder, 1 idrætslære, 1 musiklære samt 9 lærere.

I 1970 havde nogle borgere I Tandslet oprettet en børnehaveforening, med det formål at få bygget en børnehave. Dette naturligvis for at gøre lokalsamfundet stærkere og for at bevare og måske øge udbygningen af landsbyen. I 1972 stod børnehaven færdig og blev en selvejende institution til 40 børn. Den var i høj grad med til at øge interessen for at bo I Tandslet.

Nu kunne Tandslet pludselig reklamere med, at den både havde børnehave og skole, hvilket faldt i god jord hos de mange, som ikke var interesseret I at bo i de store byer. I indeværende år er børnehaven udvidet med et anneks til yderligere 20 børn, så den nu kan tage 60 I alt. Dette og så naturligvis de fritidsaktiviteter, som man kunne byde på, er tillokkende.
Tandslet havde allerede i 1970 fået en idrætshal “SYDALS-HALLEN”, som blev utrolig godt besøgt. Få år efter, at den var bygget, måtte den udvides, så der blev bedre badefaciliteter og et større cafeteria. Idrætshallen blev bygget af frivillige, der blev ikke brugt penge på arbejdsløn. Man fik en
hal andel, når man havde arbejdet 125 timer. Tilbygningerne er også for en stor dels vedkommende bygget på frivillig basis. I 1993 blev der bygget to tennisbaner, som er fuldt belagt hver dag. Som sidste skud på stammen blev der I 1993 bygget to keglebaner, som knap nok kan dække behovet, idet Sydals Kegleklub har 425 aktive kegler. Efter bygningen af keglebanerne har mange ældre fundet tilbage til hallen, ligesom der kommer mange fra nabobyerne for at kegle.

Tandslet Ungdoms- og Idrætsforening , T.U.I. var den oprindelige drivkraft af sporten i Tandslet, TU.I.s primære sportsgren er gymnastik.

De øvrige sportsgrene er sammenlagt med nabobyernes. Bl.a. Sydals Håndholdklub SHK.. Tandslet er hjemsted for håndboldklubben og har stolte traditioner her, idet man har vundet mange medaljer, Der er vundet både guld- og sølvmedaljer ved Jyske mesterskaber og Danmarks mesterskaber. I 1995 fik både veteraner damer og herrer guldmedaljer ved landsmesterskabet. Også ungdomsholdene har klaret sig meget fint.

T.U.I. har en støtteforening, som holder en del arrangementer med det formål at tjene nogle penge, som kan komme egnens ungdom til gode.

Som noget særligt for de ældre blev der i 1989 oprettet et mix-hold i gymnastik for ældre. I sommerperioden, hvor der ikke er gymnastik, tager holdet, der på ca. 20 deltagere, på cykeltur i omegnen en gang om ugen. Det er blevet en vældig succes.

Alt dette har sammen med en til stadighed aktiv befolkning gjort, at Tandslet I dag er en driftig by, som rummer alle de faciliteter, som moderne mennesker forlanger skal være til stede for, at man vil bo der.
På skoleområdet gik det nu stærkt. Allerede i 1980 blev skolen atter udvidet med et nyt og moderne skolebibliotek, samt en aula og et moderne fysiklokale. Samtidig blev der anlagt en skolesti fra det nye boligområde, Tandsbusk, hvor der nu er ca. 85 boliger, Nu var der en fuldt moderne skole, som blev flittigt brugt både af forældrekredsen og sognets øvrige beboere.

I 1986 blev der efter et ønske fra en forældrekreds oprettet en fritidsklub ved skolen, hvor de tre yngste årgange kunne være, til deres forældre kom hjem fra arbejde. Klubben blev
imidlertid hurtigt for lille, og i 1995 blev der taget en ny tilbygning til fritidsklubben i brug.
Fritidsklubben er nu lavet om til en SFO.

Også uden for den almindelige undervisnings tid bliver skolen meget brugt af sognets beboere. Hele vinteren igennem har der de sidste 11 år været “Åben Skole” en dag om ugen. Her kan folk komme og lave næsten lige, hvad de ønsker, kun fantasien sætter en grænse.

Den åbne skole begynder kl. 14.00 med, at pensionisterne kommer og synger, syr, strikker og / eller spiller kort. Klokken 18.00 serveres der middag i skolens køkken. Det er frivillige, som laver maden, og da der ikke er arbejdsløn på, kan maden sælges for 15 kr. for en middag. De, der ønsker det, kan få mad med hjem til næste dag, hvis der er levnet noget. Det er ikke usædvanligt, at der er 60-70 personer til spisning. Madlavningen går på skift mellem beboerne både mænd og kvinder. Efter spisningen er der forskellige former for underholdning, såsom foredrag, sang, musik og m.a.. Alt dette er med til at give sammenhold i et lille landsbysamfund.

I den forbindelse skal nævnes, at der er opført 11 pensionistboliger, så de ældre kan blive i deres vante omgivelser så længe som muligt.

Nu er det selvfølgelig ikke lutter idyl. I selve byen har udviklingen sat sit præg, idet der nu er mange lukkede forretninger, men der er et moderne supermarked ikke stort, men stort nok til, at man kan købe alle varer, som der i det daglige er brug for. Desuden er der et bageri. Byen har også stadig en mekaniker, og to frisører. Der er også kommet en del nye til, såsom en kørelærer, en vognmandsforretning og en værktøjsforretning.

Det gamle mejeri er for en dels vedkommende lejet ud til en motorcykelklub, som fungerer særdeles godt.
I 1986 lukkede byens sidste smedeværksted. Bygningerne overtog smedens søn, og et år efter stod der en moderne fabrik som kom til at hedde ATTEC, hvor man laver intern transportapparatur og maskiner til fødevareindustrien. Fabrikken er senere blevet udvidet, så der i dag er ca. 70 ansatte. Det er en driftig virksomhed, der bl.a. har modtaget Sydals Kommunes initiativpris. En særdeles god arbejdsplads for en by af Tandslets størrelse.

Forsamlingshuset havde det i flere år ikke særligt godt. Der var for lidt søgning, en vært kunne ikke tjene en løn der. For ca. fem år siden lavede man det om, så der ikke mere er en vært, folk kan leje sig ind og selv sørge for sine arrangementer. Det var tilsyneladende en god ide, idet Tandslet nu har et driftigt forsamlingshus igen.

Første september 1990 overtog Hjemmeværnskompagni 3419 to pavilloner i Tandslet, kompagniet dækker Sydals, Augustenborg og en del af Sønderborg kommune. Samme år blev der oprettet en støtteforening til hjemmeværnskompagniet, der står som ejer af bygningerne. Lokalerne bruges ikke alene af hjemmeværnet, men af mange andre f.eks. bruger Hørup Centralskole og Augustenborg skole dem til hytteture.
Hjemmeværnet afholder kurser i førstehjælp, samt bl.a. Sønderborg Taxi og JydskeVestkysten har benyttet sig af.
Luftmeldetjenesten anvender lokalerne til deres møder. Også mange lokale foreninger udnytter dem til forskellige formål.
Desuden bruges de af hjemmeværnet i Sønderborg og Nordborg.

Alt dette er med til at gøre Tandslet kendt i et større område og derved også med til at holde landsbyen levende,

Tandslet har alt, hvad man kan tænke sig. Heraf er en vigtig del lægehuset, det har været her siden 1889, og er nu udvidet med en moderne tilbygning, hvor tre læger har deres praksis

I 1972 blev der oprettet et lokalhistorisk arkiv, som har til opgave at samle gamle billeder og papirer, som fortæller byens og sognets historie. Lokalhistorisk arkiv arrangerer udstillinger og udflugter/vandreture og har i 1993 udgivet en bog “Tandslet sogn i ord og billeder”. Arkivet har til huse på Tandslet skole.

Tandslet sogn har, som de fleste byer i Sønderjylland et frivilligt brandværn. Den har sin station i en lille naboby, Ertebjerg. I brandværnet udfører nogle mennesker et stort frivilligt arbejde i forbindelse med brandslukning og lign.. Brandværnet deltager desuden i planlægningen af festlige arrangementer, samt arrangerer fester for børn.

En gruppe borgere har gennem nogle år arrangeret TEKNIK udstillinger (veteranbiler, motorcykler, knallerter og mange andre forskellige maskiner, og kombineret udstillingerne med f.eks. faldskærmsudspring)

Som de fleste andre byer har Tandslet naturligvis også en jagtforening, som sammen med de øvrige foreninger deltager i byens og sognets arrangementer.

I 1995 blev Tandslets gamle ringriderforening vakt til live efter at have været stillet i bero i 54 år. Som noget ganske nyt dyster man om titlen som “Kongernes Konge på Als”. Det vil sige kongerne fra de øvrige alsiske ringridninger dyster om at blive den bedste. Det er en stor succes, både ringridningen og de tilknyttede arrangementer og fester. Til den almindelige ringridning deltager der ca.160 ryttere.

Jo, Tandslets beboere har gjort sit til at holde gang i byen. De er altid parat til at gøre en indsats, hvis det viser sig nødvendigt. Tandslet er et godt eksempel på, at selv en lille landsby kan overleve, også selvom man af og til føler, at lovgivningen er uretfærdig over for de små landsbysamfund.

I årene siden 1970 har byen naturligvis ændret sig på mange områder. Mange forretninger er lukket. Desuden er mange landbrug nedlagt. Gårdene blev købt op af nogle få særlige aktive landmænd, så gårdene nu igen er på vej til at blive store. Det er sammen med de lukkede forretninger måske en kedelig udvikling, men som man af økonomiske grunde ikke kan gå imod. For Tandslet vedkommende har dette været med til at ændre et bybillede, som man synes var hyggeligt og rart, men som i moderne tider er helt urentabelt.

til trods for det her nævnte, er befolkningstallet i selve landsbyen steget til 800 og i sognet som helhed til ca. 1165 indbyggere.
Rasmus Hansen / Preben Bonde

Copyright 2006 tandslet.dk. All Rights Reserved.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *