Spring til indhold

Velkommen i Tandslet

Byen med de 3 tårne

Arkiv Referater

 

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppe 13-6-2017 kl. 19.00

Dagsorden.

1  Evaluering af Markedsdagen i Tandslet.  Bitten og Preben deltager.
2  Tandslet s Facebookside Hvem styrer den nu?
3  Er der kommet nye tilflyttere?
3  Tandslet guide afleveres (nye stik ord)
4  Er der kommet nogle gode ideer fra ” folket ”
5  Nyt fra Sydalshallens ide udvalg. Asbjørn
6  Orientering fra fællesudvalg v. Erling og Svend Erik
7  Hjertestarter aften
8  Økonomi
9  Orientering vedr. møde med Connie skovbjerg vedr. kulturhus.
10 Hvad gør vi ved alle de mail s der kommer?
11 Evt.

1
Ingen salg i boder, folk kommer for at hygge og høre musik, Preben og Bitten syntes at det skal laves om. Preben og Bitten vil gerne give et tilskud til musikken. Stemningsmusik og ikke for højt. Musikken ved markedsdagen var for højt. Ikke mange folk i løbet af dagen, folk kom først ved spisningen. Der blev diskuteret om at ændre konceptet. Planlægningen skal starte før og gerne først på året. Markedsdagen skal med som punkt på dagsorden. Annoncering ved købmanden var for stort og dyrt. Skilte ved byporten kom for sent op. Bedre styring af opgaver næste år, Erling laver plan. Der blev ikke afholdt konkurrence, der var ingen folk til dette. Spisningen var fint. Alt fungerede godt. Kage konkurrencen gik godt. Vi snakkede om at markedsdagen skulle nedlægges. Lave en minifestival, med spisning. Musikmarkedet havde en god omsætning og blev rost af dem der kom som noget nyt.
Næste arrangement er foreløbig sat til lørdag den 2 juni.

2
Asbjørn laver en facebook gruppe, hvor der bliver muligt at lægge opslag op fra borgere, med stof der har relevans til Tandslet.

3
Erling har afleveret til nabo, Svend Erik vil aflevere en i Ertebjerg.

4
Tandslet Guide revideres. Ny farve. Preben spørger Connie om mulighed for print.

5
Sydals Hallens nye horisonter, ses på deres hjemmeside www.sydalshallen.dk

6
Intet nyt, bilers hastig skal ned i Tandslet

 1. 7
  september kl. 19 i banken, entre 50 kr. PB laver billetter 70 stk.

8
Bankbeholdning 11.932 kr.

9
Der skal laves en rød tråd for Tandslet, så vi ikke laver noget Sydals Hallen har gang i.

10
Søren prioriter

11
Tandslet kalender samles alle arrangementer. Kim Jensen kontaktes angående slåning af græs på sporet. Evt. bænkesæt.
Gadekærmøde: 8. august kl. 19 i banken. Preben Bonde deltager.
Jens Liebe Lindgren deltager for at få indput til hvad der sker i Tandslet.

Næste bestyrelsesmøde: 09-10-2017 kl. 19, hos Preben Bonde

To do liste.

Julelys ved byporte og transformator
Førstehjælps aften
Ideer til folket.
Førstehjælpsaften
Hørup genbrug

Ref. Preben Bonde

————————————————————————————————–

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen

Den 14. februar 2017, kl. 19.00

Dagsorden.

 1. Planlægning af Fastelavnsfesten den 26-2-2017
 2. Hvordan er juleaktiviteterne forløbet i år ?
 3. Skal Landsbygruppen give et penge beløb til hjertestarter ?
 4. Orientering vedr. fællesmøderne i Landsbylaugene.v Svend Erik og Erling
 5. Vores Tandslet guide, skal den fornyes ?
 6. Status på udviklings plan, eller Tandslets udvikling, hvad vil vi med byen ?
 7. Forårs marked, hvor langt er vi i planlægning, hvem gør hvad.
 8. Aktivitets kalender for året.
 9. Pulje til borgerintiativer, hvad kan vi søge til ?
 10. Bordet rundt, sidste nyt, siden sidst.
 11. Økonomi
 12. Evt.
 13. Næste møde er den 25-4-2017

Mødt: Preben, Asbjørn, Erling, Svend Erik, Søren

Ad.1
Mødes 12.30 på skolen, Søren henter varer ved købmanden.
Søren spørger Gert Paulsen, + en mere fra menighedsråd.
Søren, Svend E., Asbjørn, Erling deltager fra Landsbygruppen.
Fastelavnstønder er bestilt og leveret, varer er bestilt ved købmanden.

Ad.2
Søren hentede juletræ til købmanden, 40 børn var mødt op til juletræs tænding, der var ta  selv bord i Banken med gløgg og småkager. Julesok ved Købmanden er Landsbygruppen med arrangør. Juleudsmykning blev opsat af Landsbygruppen.
Vi kan overveje at ændre juleudsmykning, Preben undersøger muligheder.
Stik købes til transformator tårnet. Juletræ ved byporten med lys til næste år..

Ad.3
Nej, projektet er afsluttet.

Ad.4
Går mere på turisme, ikke så relevant for Landsbygruppen.
Vil gerne have 2 i 1 vej på Mommarkvej.
Vi var ikke med ved LAG generalforsamling.
Oprettelse af Det sker på Sydals, facebookgruppe.

Ad.5
Søren og Asbjørn læser korrektur, og kommer med nyt input.

Ad.6
Debatside om Tandslet, facebook. Udviklingsplan. Preben undersøger.
Kig på Blanssingeren.

Ad.7
Erling har tjek på forårsmarkedet. Musik er bestilt. Linedansere. Den store lagkagedyst. Øl kasse stabling, Bilrace. LP marked. Erling holder et formøde med Bitten.

Ad.8
Årshjulet, aktivitets kalender. Preben laver udspil.

Ad.9
Facebook siden skal komme med ideer, hvad borgere mangler i Tandslet

Ad.10
Asbjørn deltager i visioner for Sydals Hallen, starten af marts kommer med en visionsplan.
Evt. e-sport.
Bittens bank, fælleshus.

Ad.11
Økonomi gennemgået, vi vil prøve at søge midler, for at kunne udvikle tilbud i Tandslet.

Ref. Preben

 

Referat fra bestyrelsesmøde Landsbygruppen den 17.11.2016.

 1. Der blev givet en orientering vedr fællesmøde i de sydalsiske landsbylaug. Hvilken prioritering de vil have at kommunen skal gå efter i de fremtidige investeringer i Sydals. Gruppens første prioritering er klart cykelstier. Der er nedsat et udvalg der skal komme med input til kommunen. Det første møde afholdes på Kegnæs den 21/11. Fra bestyrelsen er det fremover Erling Koch og Svend Erik der er Tandslet Landsbylaugs repræsentanter. Dog deltager Svend Erik og Søren på mødet den 21/11.
 2. Juleudsmykning i Tandslet sker lørdag den 26/11 kl. 13.00. Anders, Svend Erik og Søren sørger for dette.
 3. Der blev taget afsked med Anders, og takket ham for det store arbejde han har lagt i Landsbygruppen igennem mange år. Der blev givet en vingave.
 4. Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Søren – mødeindkalder

Næstform.: Asbjørn – tovholder By- og Ringriderfest

Kasserer: Preben – Tandslet Tidende, hjemmeside, facebook, infoskærm

Telt: Svend Erik – Telt, Fælleslaug

Arrangementsansvarlig: Erling – markedsdag, Fælleslaug

 1. Ansvar og opgaver blev fordelt – se ovenfor.
 2. Jydske Vestkysten vil bringe et portræt af Landsbylaugene i Sønderborg kommune, i løbet af december måned 2016. Der skal skrives max 950 anslag. Dette gør Søren.
 3. Økonomi – punktet udgik, da Preben var fraværende.
 4. Fastelavn den 26/2 2017 på Friskolen som vi plejer. Alle der kan hjælper. Nærmere om dette ved næste møde.
 5. Bordet rundt. Umiddelbart ikke nogen ny tilflyttere siden sidst.
 6. Juletræstænding hos købmanden den 25/11 kl. 16.00. Landsbygruppen har leveret juletræ.
 7. Næste møde den 14/2 2017 hos Asbjørn. Herudover er der planlagt yderligere 2 mødedatoer: 25/42017, 13/6 2017.

Huskeliste til næste møde: Sydbanks gamle lokaler, stole og borde til lokalet, køreplan for købmanden, evt plan B, målsætning for Landsbygruppen,

Referent Søren

————————————————————————————————————–

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen den 29. sept. 2016, kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Ringridning, evaluering
 2. Musik ved Gadekæret, evaluering
 3. Planlægning af Generalforsamling 2016,
 4. Tandslet Tidende.
 5.  Økonomi status
 6. Nye borger i Tandslet
 7. Bordet rundt, Landsby sladder, siden sidst
 8. Møde- og aktivitets kalender

Ad.1
Det gik supergodt ved By & ringriderfesten, vi var med ved spil uden grænser og var tilstede fredag, lørdag og søndag. Vores præmier blev købt ved Købmanden, SHK og Tandslet Tennisklub.

Ad.2
Der kom ca. 200, og der var plads til flere. God og hyggelig stemning, godt vejr. Vellykket arrangement, med godt musik.

Ad.3
Generalforsamlingen bliver tirsdag den 25. oktober kl. 17, først generalforsamling, dernæst evaluering af ringridning. Der serveres sandwich og øl/vand. Alle foreninger i Tandslet bliver inviteret.
På valg er Søren, modtager måske genvalg og Anders modtager ikke genvalg.
Anders laver udkast, Søren sender ud.

Ad.4
Annonce af generalforsamling.
Kort info om Infoskærm.

Ad.5
Tilskud fra Tandslet Tidende 3500 kr., fremover vil Landsbygruppen annoncere gratis i Tandslet Tidende.
Indkøb Flextelt pro 5785 kr.
Indkøb Infoskærm 3475 kr. + lidt løst.
Rep. af transformatortårn 7500 kr.

Maling naturlegeplads 2500 kr.
Indestående p.t. 4700 kr. + 2000 kr. teltleje

Ad.6
Tandsbusk 58 har fået en velkomstpakke. Asbjørn uddeler 3 sæt til nye borgere.

Ad.7
Har vi brug for en landsby bus.
Asbjørn og Søren spørger nogle udvalgte personer om de har lyst til at være med i Landsbygruppen.

Ref. Preben Bonde

————————————————————————————————

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen

Tirsdag den 21. Juni 2016 Kl. 19.00

Dagsorden

 1. Markedsdag, evaluering
 2. Cykelstiindvielse, evaluering
 3. Ringridning, i August, aktiviteter
 4. Vedligeholdelser / Nyttejobber (Tårn / legeplads / sporet / blomsterkummer
 5. Informations skærm
 6. Samarbejde med øvrige Landsbyer på Sydals (cykelstiansøgning)
 7. TUI Møder vedr. udvikling af lokalområde i Sydals
 8. Tandslet Tidende.  (fremtid / indlæg)
 9. Nye borger i Tandslet
 10. Bordet rundt, Landsby sladder, siden sidst.

 

Ad1
Søren snakker med Bitten vedr. evaluering, der var lidt uoverensstemmelser men de er efterfølgende blevet løst.
Det bedste markedsdag vi har oplevet til dato, Bitten var også godt tilfreds. Fredag er en god dag, og den fastholdes næste år. Må ikke falde sammen med skolens lejrskole.

Ad2
Cykelsti indvielsen gik ligeledes godt, det var et flot program med taler, pølser og Sønderborg Garden. Efter indvielsen fortsatte cyklisterne til Tandslet By Night. Sønderborg Garden spillede fra Mommark til Tandslet.

Ad3
Samme aktiviteter som de for gående år.
Vi stiller op med Dunk e dunas og Lykkehjulet. Preben streger op til boderne på pladsen kl. 16. Fredag er vi med ved spil uden grænser med ”sæt et flag” eller Lykkehjulet.
Svend E. og Preben sætter telt op kl. 17.

Ad4
Sporet er ved at blive vedligeholdt, og legeredskaberne bliver malet.

Ad5
Vi prøver at sætte en infoskærm op ved købmanden, det koster 2700 kr. + 49 kr. pr måned. Preben bestiller.

Ad6
Arbejde sammen om cykelstier, der har været afholdt nogle møder.
Frode var inviteret til Lysabild som var positiv overfor at der skulle ske noget for turister på Sydals. Der skal laves en prioriteringsliste hvor alle landsbylaug er enige om. Der kan evt. laves 2 minus 1 vej igennem byerne. Det fungerer fint i Hørup.

Ad7
Udvikling af foreninger, foredrag ved Søren Østergaard. TUI har været tovholder på dette. Eventuelt skulle flere foreninger slå sig sammen, for at det kunne være nemmere at drive en forening.
Der blev nedsat en gruppe, der kunne arbejde videre med dette.

Ad8
Tandslet Tidende kører fortsat, Preben vil nu selv stå for den.

Ad9
De nye borgere har fået en Velkommen til Tandslet pose. Anders og Preben har afleveret.
Asbjørn kører ud til Jestrupgård og Marys gamle hus.

Ad10
Benny murmand starter på renovering af transformatortårnets tag, han har givet et tilbud på 6000 kr.
En søndag på als i Tandslet, Sydals festival, der nedsættes en arbejdsgruppe. Asbjørn kontakter Erling Koch.

Ref. Preben Bonde

———————————————————————————

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen tirsdag den 29. marts 2016

18.30 – 19.30 Markedsdags planlægning

19.30 Bestyrelsesmøde

 1. Hvordan er Fastelavnsfesten 7. februar, gået?
 2. Status fra Cykelsti gruppen, indvielsen (AV)
 3. Vedligeholdes af sporet, Status (SE)
 4. Transformator Tårn vedligehold, Status (SE)
 5. Legeplads, Vedligehold, Status (??)
 6. Landsby pedel.
 7. Forslag om elevator på Friskolen, Status (AV)
 8. Evt. – Bordet rundt – nyt siden sidst.
 9. Næste møde

Ad.1
Fastelavnsboller passede bedre, god fest, tilfredse deltagere.

Ad.2
Vi forsøger at koble cykelsti indvielse og markedsdagen sammen til et stort arrangement.

Ad.3
Kim Jensen fra Sønderborg kommune projekt Nyttejob, vil overtage renovering og vedligehold af Sporet ved Tandslet, Søren har kontakten.

Ad.4
Tandslet Murerforretning har givet et tilbud på 6000 kr. for at udbedre frost skader på tårnet, ok fra bestyrelsen.

Ad.5
Søren spørger Kim Jensen om de vil overtage dette, vi kan købe malingen.

Ad.6
Preben ringer til Berit, vedr. Landsbypedel – hun har tidligere arbejdet med projektet.

Ad.7
Elevator ikke på tale lige nu. Skolen har andre planer lige nu.

Ad.8
Landsbyforum den 19. april på Kegnæs forsamlingshus, Anders og Søren deltager.

Søren holder møde vedr. ringriderfesten. Landsby gruppen udvider aktiviteterne med Sæt et flag om fredagen.

Anders finder dato for nyt møde i juni

Ref. Preben Bonde

———————————————————————————–

Møde i Landsbygruppen
den torsdag den 21. januar 2015
Kl. 1900
På Tandslet Friskole

Dagsorden:
1. Hvordan er Juleaktiviteterne gået i år (Alle)

 1. Planlægning af Fastelavnsfesten 7. Februar.
 2. Status fra Cykelsti gruppen, ideer til indvielsen (AV)
 3. Fælles læserbrev om Gendarm sti (AV)
 4. Vedligeholdes af sporet, Status (AV)
 5. Transformator Tårn vedligehold, Status (SE)
 6. Legeplads, Vedligehold, Status (??)
 7. Muleposetryk, Status (PB)
 8. Forslag om elevator på Friskolen, Status (AV)
 9. Evt. – Bordet rundt – nyt siden sidst.
 10. Næste møde

Ad.1
Projekt julesok, vi har betalt 500 kr. til slik.
God deltagelse ved træ tænding. Mindre antal jule sokker.

Ad.2
Fastelavnstønderne er købt og afleveret i Fristedet til bemaling.
Indkøbs seddel er afleveret ved købmanden.
Varerne kan afhentes ved købmanden efter kl. 12.
Fastelavnsbollerne bliver leveret på skolen.
Vi mødes på skolen klokken 1230 (SE / AKP / SEC / AV)

Gert P kontaktes, vedr. har nøgler til skolen og deltagelse i forberedelse (fra MR)?

Ad.3
Indvielse forventes i april månede.

Ad.4
Anders orienterede om dette, på bag kant. Men der var opbakning til læserbrevet og løsningen med kystnær gendarm stiføring.

Ad.5
Der er kontakt med kommune vedr. vedligeholdelse af sporet. Søren aftaler og foretager fremvisning af sport.

Ad.6
Prisoverslag for renovering er modtaget. På næste møde aftales igangsætning, hvis vi har pengene.

Ad.7
Punktet udskydes, da vedligeholdes først gang gøres i sommerhalvåret.

Ad.8
Muleposer koster 35 kr. pr styk, ved en farvet tryk. Jeg har lagt opgaven på pause da der måske opstår en mulighed for at vi kan lave dem selv.

Ad.9
Der er ikke indkaldt til afklaringsmøde, Anders har stadig dette punkt

Ad.10
Vi havde en ide udveksling, omkring konkurrence aktiviteter. Græskar konkurrence var en af ideerne. Søren og Asbjørn vil arbejde videre med dette.

Ad.11
Næste møde bliver tirsdag den 15. Marts klokken 1900, hos Søren

Ref. Anders Vestergaard

 

——————————————————

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen
Tirsdag den 24. november 2015 Kl. 19.00

 1. Konstituering af bestyrelsen
 2. Evaluering af Generalforsamling
 3. Sporet, slåning af græs
 4. Transformator tårn
 5. Naturlegeplads for de store børn
 6. Jule udsmyknings ophængning, hvornår
 7. Status på øvrige aktiviteter
 8. Næste møde
 9. Evt.

Ad.1
Formand Anders
Næstformand Søren
Kasser, web Preben
Teltbestyrer Svend Erik
Asbjørn, ny i bestyrelsen
Berit er udtrådt af bestyrelsen

Ad.2
Alle var enige om at generalforsamlingen var god, og at det er sådan vi vil gøre fremover. Alle foreninger var stor set repræsenteret. Tidspunktet og sted var perfekt.

Ad.3
Anders kontakter kommunen, vedr. vedligehold af sporet, da det gror til for os.

Ad.4
Søren kontakter Tandslet Murer forretning om tilbud om udbedring af murværk på transformatortårnet.

Ad.5
Den store legeplads blev diskuteret, og vi var enige om at den skal forblive som den er. Berit vil gerne være kontaktperson på naturlegepladsen.
Den store udgift på det årlige eftersyn, kom bag på os, men det må vi tage med.

Ad.6
Søren, Asbjørn og Svend E. sørger for ophængning af julebelysning.

Ad.7
Bord og bænkesæt blev diskuteret, da der er kommet en forespørgsel fra teltgruppen ved byfesten, der ikke syntes de var stabile. Vi blev enige om at vores bænkesæt er gode nok til formålet. Preben undersøger muligheden for tryk af muleposer. Velkomstpakke kun til borgere der køber ejendom i Tandslet. Udendørs fitness bliver ikke til. Forslag fra generalforsamlingen om en elevator fra stuen til 1. sal ved skolekøkkenet på Tandslet friskole blev diskuteret. Anders prøver at få et møde med de berørte parter i sta

Ad.8

Næste møde den 21. januar kl. 19 på Tandslet friskol

Ref. Preben Bonde

————————————————————-

GENERALFORSAMLINGEN DEN 29.10.15

Dagsorden

1) Valg af dirigent

2) Aflæggelse af formandsberetning

3) Gennemgang af økonomi og evt. budget.

4) Behandling af forslag.

5) Debat om kommende aktiviteter

6) Valg

7) Eventuelt

Ad1
Valgt blev Søren Elholm, der konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutnings dygtig.

Ad2
Formandsberetning blev godkendt, og kan læses under formandsberetninger.

Ad3
Regnskab blev gennemgået og godkendt
Forespørgsel om der kunne ansøges midler ved forskellige firmaer og fonde blev taget til efterretning.

Ad4
Der var ikke kommet forslag.

Ad5
Der blev diskuteret nye tiltag til markedsdagen. Der kommer nye blomsterkummer til Tandslet til næste år. Facebook siden, kører fint med mange følgere.

Ad6
Preben og Svend E. blev genvalgt. Asbjørn blev foreslået til at afløse Berit, og blev valgt.

Ad7
Søge om bordbænke sæt til teltet, da de nuværende ikke er stabile.
Elevator på Tandslet Friskole op til skolekøkkenet blev diskuteret.

Ref. Preben Bonde

——————————————————-

Bestyrelses møde i Landsbygruppen den 29. sept. 2015 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Ringridning, evaluering
 2. Cykelsti & Udendørs legeredskaber, aktiviteter, sammen med Mommark Landsbylaug
 3. Udviklingsplan
 4. Tandslet Tidende.
 5. Økonomi status
 6. Generalforsamling 2015, planlægning
 7. Nye borger i Tandslet
 8. Bordet rundt, Landsby sladder, siden sidst
 9. Møde- og aktivitets kalender

Tilstede: Søren, Anders, Svend E., Preben, afbud fra Berit.

Ad.1
Fredag var en succes, der var mennesker på pladsen som hyggede sig.
Spil uden grænser gik godt. Det gik lidt ud over lørdagen som var mere rolig.
Festen lørdag gik godt, meget festlig. Landsbygruppen havde for første gang et lille overskud på deres aktivitet. Søndagen var der 186 ryttere.

Ad.2
Cykelsti –  gravearbejdet er nu i gang. Hvorvidt den bliver forbundet med den eksisterende cykelsti er uvis. Afslag på ansøgning om udendørs lege og motionsredskaber, som skulle være opstillet ved cykelstien.

Ad.3
Plan og udviklingsplan er på stand by, venter et par måneder.

Ad.4
Indkaldelse til generalforsamling.

Ad.5
Økonomi, vi har p.t. 15.500 kr. i banken.

Ad.6
Dato fastlægges når program til Åben skole kendes. Måske den 29.10.15 kl. 17 med sandwich, Søren laver indbydelse, når dato er kendt.
Berit ønsker at forlade Landsbygruppen.
Preben og Svend E. ønsker genvalg. Der skal findes et medlem i stedet for Berit.

Ref. Preben Bonde

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen den 15. juni 2015 Kl. 19.30

Mødt: Anders, Svend E, Berit, Preben, Søren.

Dagsorden:

 • 1) Markedsdag, evaluering
 • 2) Cykelsti & Udendørs legeredskaber, aktiviteter, sammen med Mommark      Landsbylaug
 • 3) Ringridning, i august, aktiviteter
 • 4) Div. tilladelser vedr. Landsbyteltet
 • 5) Udviklingsplan
 • 6) Samarbejde med øvrige Landsbyer på Sydals
 • 8) Tandslet Tidende
 • 9) Nye borger i Tandslet
 • 10) Bordet rundt, Landsby sladder, siden sidst.
 • 11) Møde- og aktivitets kalender

Ad1
Kun moderat fremmøde ved markedsdagen i Tandslet. Nye tiltag næste år(ideer): Bage konkurrence med efterfølgende smagsprøver, den store bagedyst, Ostemand med prøver, Fiskemand, Alspølser, Honning, Sliksalg, softice, kæledyr, mere madvarer.

Ad2
Opmåling i gang vedr. ny cykelsti til Mommark. Ansøgning sendt om motionsredskaber, den skulle sendes til fritidsudvalget inden 1. september. Det virker op af bakke og om besværligt med ansøgningen. Placeringen kunne være ved Sydals Hallen, vi hælder dog mere til en placering ved Mommark havn. Ansøgningen skal ændres for at opfylde nogle krav.

Ad3
Ringridning med lykkehjul og dunk e dunas, om fredagen står ved ved dunk e dunas i spil uden grænser. Fredag den 7. august kl. 16, sættes teltet op på ringriderpladsen. Der skal bemanding på om aftenen kl. 19 til spil uden grænser.

Ad4
Der er problemer med nye love omkring udlejning af telte, der skal blandt andet søges om byggetilladelse ved opsættelse af dette. Disse regler fjernes måske til næste år. Leje kontrakten ændres til at det er lejerenes problem vedr. ansøgning om byggetilladelse.

Ad5
Anders og Berit arbejder videre med projektet, ud fra SWOT analysen.Vi lave en dag hvor vi arbejder med dette i fællesskab. Denne dag kunne være i september.

Ad6
Anders laver en liste om hvad Tandslet kan byde på med hensyn til foreninger firmaer m.m. Han mangler et referat fra Erling Junker fra det sidste møde.

Ad7
Kommunen vil gerne have landsbylaugene til at hjælpe med, til den kommende spejderlejr. Landsbygruppen har ikke ressourcer til at hjælpe med dette projekt.

Ad8
Markedsdag, redskaber, samt cykelsti, ringridningen. Spørgeskema fra købmanden.

Ad9
De nye muleposer tages nu i brug, de bruges som en del af velkommen til Tandslet.

Ad10
Bliver Sankt Hans aflyst i år i Tandslet?.Friskolen vil ud af Åben Skole, skal denne så lukkes. Udviklingsprojektet med Friskolen´s unge bliver syltet af skolen.

Ansøgning om træskulptur er sendt.

Ad11
Næste møde Anders finder en dato.

Ref. Preben Bonde.

————————————————————————————————-

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen Den 17.  Marts 2015, kl. 19.30

Dagsorden.

 1. Fastelavns Fest, evaluering
 2. Markedsdag, status på planlægning.
 3. Status på Udviklingsplan.
 4. Status Cykelsti til Mommark
 5. Hvem deltager i Landsbyforum 20.april klokken 1800 i Skyttehuset
 6. Møde med Skovby, Kegnæs, Lysabild og Mommark, på Lysabild Skole
  Hvornår passer os bedst 14, 16, 23 eller 27 April?
 7. Nye borger i Tandslet.
 8. Evt., – Bordet rundt – sidste nyt.
 9. Næste møde

Ad.1
Igen en lille nedgang i deltagere,  97 deltagere – underskud 1000 kr. Vi manglede ca. 20 personer til at det kunne hænge økonomisk samme.
40 kr. pr person er et rigtigt prisleje det må ikke være dyrere.

Næste år:
Vi tager 1 tønde mindre og 30 fastelavnsboller færre. Vi kigger så ved indgangen om der er brug for flere fastelavnsboller.

Ad.2
30. maj er der markedsdage i Tandslet. Svend E. forslår mini sæbekasseløb, bilerne laves på stedet og afsluttes med et løb.  Markedsdagsmøde i næste måned med Bitten. Programmet offentliggøres på hjemmeside og Facebook.

Ad.3
Udviklingsplanen laves ud en kommunal skabelon, Berit laver et forslag. Udviklingsplanen går fra 2015 til 2025.

Ad.4
Anders kontakter kommunen for at se på den plan der er lagt. Også for at få indflydelse på resultatet.

Berit laver en ansøgning til Sundhedsudvalget, de har en pulje der har noget med sundhed at gøre. Berit laver en ansøgning til udendørs motionsredskaber ved den nye cykelsti Tandslet – Mommark.

Ad.5
Berit og Anders deltager i Landsbyforum i Skyttehuset på Kær, Anders tilmelder.

Ad.6
Samarbejde med de øvrige Landsby laug i Sydals. Der skal laves et nyt møde, der foreslås den 14. og 16. april.

Ad.7
Preben har deltaget i et fællesmøde med de øvrige laug i kommunen. Tandslet kan ikke bruge det materiale der indtil nu er udarbejdet. Vi bruger vores eget materiale.

Nye borger får en bedre velkomstpakke, vi skriver til firmaer i Tandslet om de vil have et visitkort/folder med i velkomstpakken.
Vi blev enige om at bruge en mulepose med tryk “Velkommen til Tandslet”til at samle indholdet i velkomstpakken. Preben bestiller muleposer.

Ad.8

Berit tjekker om der skal laves legepladstjek på naturlegepladsen, samt en forsikring.
Preben kigger på nyt udstyr til bålhytten.

Ad.9

Næste møde mandag den 15. juni kl. 19.30 ved Preben

————————————————————————————–

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen torsdag den 22. januar 2015 kl. 1900

Dagsorden

 • Planlægning af Fastelavnsfesten 15. febr.
  Status fra Cykelsti gruppen
  Fællesmøde med øvrig landsby lav Sydals
  Landsby højskole-
  Forårsmarked.
  Bordet rundt, sidste nyt, siden sidst.
  Næste møde
  Evt.

 

Ad1

Fastelavnstønder er købt og indkøbslisten til lavet. Menighedsrådet stiller med 2 personer til at hjælpe. Vi mødes kl. 12.30 på skolen for at stille op.
Anders, Søren og Svend E. hjælper fra Landsbygruppen. Preben kontakter SFO for at de skal lave mere pynt. Varerne afhentes ved købmanden kl. ca. 12, fastelavnsbollerne bliver leveres.

Ad2.
Cykelstien er udvidet med motionsredskaber, som skal ligge op af cykelstien. Ansøgning laves til sundhedsudvalget.

Ad3.
Anders deltager i et fællesmøde med de øvrige landsbylav i februar.
Er der muligt med et samarbejde her.

Ad4.
Landsby højskole, Anders og Berit deltager.

Ad.5
Forårsmarked kører, Søren indkalder til opstartsmøde.

Ad.6
Købmanden har stadig brug for støtte til diverse arrangementer.
Ok økonomi, juletræ igen i år stjålet.

Ad7
Næste møde tirsdag den 17. marts ved Søren kl. 19.30

Ref. Preben  Bonde

———————————————————————————————

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen tirsdag den 25. november 2014

Dagsorden:

 1. Konstituering af bestyrelsen
 2. Evaluering af Generalforsamling
 3. Evaluering af Forening Forum
 4. Status Cykelsti til Mommark
 5. Udendørs motionsredskaber (projekt ide)
 6. Jule udsmyknings ophængning, hvornår
 7. Status på øvrige aktiviteter
 8. Næste møde
 9. Evt.

Ad.1
Genvalg. Anders er formand, Søren er næstformand, Preben er kasserer, Svend E. er teltformand, Berit er blomsterformand.

Ad.2
Generalforsamlingen var godt besøgt af de lokale foreninger og vi vil gøre det på samme måde til næste år, hvor de lokale foreninger er inviteret til et formøde /evalueringsmøde til Ringridderfesten.

Ad.3
Ok med Foreningsforum, men skal nok laves på en anden måde. Vi vil tænke anderledes til næste år. Det skal have et tema.

Ad.4
Cykelstien er vedtaget med et budget på 3 mill. Den kommer i 2015.
Et borgermøde kunne laves for at høre borgernes ideer til udlægning af strækningen.

Ad.5
Der blev diskuteret mulighed for at etablere motionsredskaber i Tandslet eller omegn. Attec bakken og Højbo blev nævnt som et godt sted. Cykelgruppen kunne varetage ansøgningen.

Ad.6
Ophængning af julepynt sker på lørdag den 29. kl. 13.00, mødested ved Svend E

Ad.7
Ridning forbudt skilt på skolestien bliver i en forsøgsperiode taget ned

Ad.8
Næste møde 22.01.2015, i Åben Skole kl. 19

Ad.9
Kan vi hjælpe Købmanden til et bedre salg, vi vil tænke på forskellige løsninger, hvor vi hjælper købmanden med forskellige aktiviteter.

Facebook er blevet en god alternativ til hjemmesiden, vi vil udbygge denne form for kommunikation med borgerne.

Landsbygruppen vil lave en Julesok event ved købmanden, Søren arbejder med dette.

Tandslet GUIDE, bliver udgivet i det nye år med diverse opdateringer.

Der skal bruges penge til reparation af Landsbyteltet, det fik en skade ved sidste års Byfest. Og forskellige ting skal efterses. Budget ca. 5000 kr.

Ref. Preben Bonde

———————————————————————————————

Landsbygruppen for Tandslet Sogn
Generalforsamling den 30-10-2014

1)                         Valg af dirigent

2)                         Aflæggelse af  formandsberetninger

 1. a)                         Landsbygruppen
 2. b)                         Arbejdsgrupperne

3)                         Gennemgang af økonomi og evt. budget.

4)                         Behandling af forslag.

5)                         Debat om kommende aktiviteter

6)                         Valg

7)                         Eventuelt

Ad.1 Søren blev valgt som dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og beslutningsdygtig.

Ad.2 Formandens beretning blev godkendt og kan læses på www.tandslet.dk under årsberetninger.

Ad.3 Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden anmærkninger.

Ad.4 Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad.5 Efter generalforsamlingen blev der afholdt et foreningsforum, hvor de fremmødte foreninger deltager.

Ad.6 På valg er Anders, Berit, Søren – og der blev genvalg.

Ad.7 Menighedsrådet vil gerne have skiltet flyttet som skygger for Tandslet fuglen. Vi tager kontakt til kommunen.

Ref. Preben Bonde

————————————————————————————————-

Referat fra bestyrelsesmødet den 18.9.14.

Tilstede: Anders, Svend Erik, Berit.

Afbud: Søren, Preben.

 1. Landsbygruppens telt var godt besøgt (som de øvrige år), og vores High Strike var alle tiders fornyelse. Dog skal den forbedres, så det bliver mere udfordrende. Kan fint bruges igen i 2015. Søren vil indkalde til evalueringsmøde for alle foreninger, der deltog i Ringriderfesten.
 2. Preben har været til møde i kommunen ang. Info tavler.
 3. Jes Iversen har fældet det store træ ved Tårnet. Pris 3800 kr. som Landsbygruppen betaler. Vi rydder resterne den 27.9. kl. 8.30. Anders holder et møde med Attec, Bauer m.fl. for at drøfte vedligeholdelse af Tårnet og omgivelserne.
 4. Preben har regnskabet. Udgifter til Jes Iversen 3800 kr. og udgifter til High Strike materialer.
 5. Landsbygruppens generalforsamling afholdes den 30.10.14 kl. 19.00. Først afholdes evalueringsmøde for Ringriderfesten kl. 19.00-20.00. Derefter overgår vi til generalforsamling, hvortil alle foreninger er inviteret og stiller med repræsentanter. Søren, Anders, Berit e på valg.
 6. Anders og Berit skal til møde i Mommark angående cykelsti en Tandslet/Mommark. Berit skriver punkter fra vores SWOT analyse ind i en handleplan. De forgangne 5 år skrives ind i vores historie og de næste 5 år ind i planen. Berit kontakter Connie Skovbjerg for yderligere oplysninger.
 7. Deadline 29.9 for indlæg til TT. Anders skriver en annonce om generalforsamling, samt laver en speciel annonce om mødet med alle foreninger.
 8. Berit henvender sig til en familie i børnehaven, der har købt hus i Tandsbusk og byder dem velkommen med bog og Tandslet GUIDE. Svend Erik byder tilflytter på Lebølvej velkommen med bog og Tandslet GUIDE.
 9. Næste mødedato aftales ved generalforsamlingen.
 10. Nyheden om at en landsby kan låne en bus i 3 måneder har vores interesse. Svend Erik undersøger nærmere.

Landsbyteltet skal på som pkt. på næste bestyrelsesmøde.

Ref. Berit.

———————————————————————————————

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen, den 25. Juni 2014 kl. 19.00

Dagsorden:

 •  Markedsdag, status
 • Cykelsti aktiviteter, sammen med Mommark Landsbylaug
 •  Ringridning, i August, aktiviteter (Hight Strack)
 •  Infotavler, Status
 •  Udviklingsplan
 •  Transformator tårn, forskønnelse mm
 • Tandslet tidende
 • Nye borger i Tandslet
 • Bordet rundt, Landsby sladder, siden sidst.
 • Møde- og aktivitets kalender /generalforsamling
 • Evt.

Alle var mødt.

Ad1
Omsætning som sidst år, overskuddet var mindre på grund af udgifter til musik og hoppeborg.
Regning fra hoppeborg ikke kommet endnu.
Nye ideer efterlyses. Evt. sæbekasseløb, motionsløb, markedsdag igen næste år.

Ad2
Godt arrangement og samarbejde med Mommark. Anders finder billeder til Tandslet Tidende.

Ad3
Pladsen udlægges fredag fra kl. 16, vi mødes og sætter teltet op kl. 19 og planlægger weekenden,
Ny aktivitet High strike, samt lykkehjul. Kræftens bekæmpelse vil gerne med, det er ok med os.

Ad4
PB har møde Connie på mandag vedr. infotavler.

Ad5
Intet nyt.

Ad6
Anders, Svend E. Og Søren fælder blommetræ ved transformatortårn, vi finder en der vil slå græs ved tårnet. Sokkel skal repareres.

 

Ad7
Berit skriver indlæg til næste Tandslet Tidende.

Ad8
Intet nyt.

Ad9
Købmanden blev diskuteret og hvordan vi kan hjælpe ham til et bedre salg, da vi ellers risikere at han lukker.

Ad10
Næste møde den 18.09.2014 kl. 19.30 ved Anders

Ref. Preben Bonde

—————————————————————————————————

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen den 21. maj 2014 kl. 19.30

Dagsorden.

 • Markedsdag, status på planlægning.
  Cykelsti Mommark – Tandslet
  Planlægning Ringridning
  SE / STOFA – Antenne forening.
  Infotavler
  Udviklingsplan mm.
  Nye borger i Tandslet.
  Evt., – Bordet rundt – sidste nyt.
  Næste møde

Ad.1
Lørdag den 31. maj kl. 10-16. Der har været svært at finde boder i år. Musik fra Michael Wogensen fra kl. 13. 2 fra butikken BONDEROSEN. Anne Marie Jakobsen, måske Inger Plauborg, Hans Jørgen nye kartofler. Måske Tupperware. Hoppeborg 20 kr. Div. Håndværkere. Div. Gamle biler
Pølser, øl m.m. Tilmelding til børneloppemarked skal ske til købmanden.
Mødetid fredag kl. 16

Ad.2
2 møder afholdt med Mommark gruppen, Per og Jette er i gruppen sammen med Anders og Berit.
Møde skal aftales med Frode og Inger fra kommunen hvor der snakkes videre med projektet

Ad.3
High strike og lykkehjulet er stadig aktuel. Der er møde i ringridergruppen i juni

Ad.4
Intet nyt

Ad.5
Infotavler er der blevet søgt om, svar afventes, da der måske skal laves en større udrulning til flere landsby sogne. Der skal laves en arbejdsgruppe i kommen, Preben deltager fra Tandslet

Ad.6
Berit har ikke hørt fra Friskolen om et samarbejde vedr. hvad børn har brug for i Tandslet. Hvad kan vi gøre for at støtte købmanden, så han får en større handel. Tænke mere kreativt.

Ad.7
Intet nyt, Anders tjekker om der er kommet nye borgere til i Tandslet.

Ad.8
Plakater om naturlegepladsen A2 og A3 til ophængning.

Ad.9
Næste møde er den 25. juni kl. 19.30 ved Preben

Ref. Preben Bonde

——————————————————————————–

Bestyrelsesmøde den 1. april 2014 kl. 19.30, hos Preben Bonde

Dagsorden.

 1. Fastelavns Fest, evaluering
 1. Markedsdag, status på planlægning.
 1. SE / STOFA – Antenne forening.
 1. Status på Udviklingsplan.
  1. Jord stykke
  2. Infotavler
  3. Noget for de unge, møde med Skolen (Allan)
 1. Møde med Lysabild og Mommark, på Lysabild Skole 8. april klokken 1930.
 1. Nye borger i Tandslet.
 1. Evt., – Bordet rundt – sidste nyt.
 1. Næste møde

Adbud fra Berit.

Ad.1

Der kom ca. 120 betalende gæster, hvilket var lidt under det budgetterede, det gav et underskud på 800 kr. Ellers gik arrangementet godt, med glade mennesker.  Næste år ca. 20 stk. færre fastelavnsboller. Der blev en tønde i overskud som kan bruges næste år.

Ad.2
Søren indkalder til opstartsmøde i markedsdags-gruppen, datoen for næste markedsdag ved købmanden er den xxxx, ideer til markedsboder efterlyses.

Ad.3
Der er endnu ikke indgået en aftale med Stofa om en antenneforening, da firmaet ikke er klar endnu med en sådan løsning. Der blev snakket om den uholdbare løsning som Stofa er i nu, med at deres tv løsninger ikke fungerer og at deres support er helt utilstrækkelig. Der er nok ingen i Danmarkshistorien der har en så elendig support.

Ad.4
Ansøgning om jordstykke ved Tandsbusk er blevet droppet. Infotavler arbejdes der videre med, Preben søger efter en billigere løsning end dem vi har set indtil nu. Pris på 10.000 kr. er acceptabel evt. + opsætning. Møde med de unge ligger ved Berit er endnu uafklaret.

Ad.5
Anders har haft møde med de andre landsbylaug i Mommark og Lysabild. Der er aftalt et fællesmøde den 8. april kl. 19.30 på Lysabild skole. Hvor de forskellige grupper fremlægger deres aktivitet.

Ad.6
Intet nyt.

Ad.7

Forskellige tiltag til byfesten blev diskuteret, Preben, Søren og Svend E. prøver om det er muligt at lave en High Strike, ellers bruger vi Lykkehjulet igen. Søren indkalder til det næste Byfest koordineringsmøde.

Ad.8
Næste bestyrelsesmøder bliver den 21-06-2014 kl. 19.30 ved Søren.

Ref. Preben Bonde

—————————————————————–

Møde i Landsbygruppen

Den 30. januar 2014

Kl 19.00 På Tandslet Friskole

Dagsorden:

 • Planlægning af Fastelavnsfesten 2. Marts
 • Antenne forening
 • Status på ”ny Udviklingsplan”. Next step
 • Repræsentant i Landstrikt udvalget i Sønderborg Kommune for Sydals.
 • Infotavler
 • Forårsmarked, fastlægge dato
 • Bordet rundt, sidste nyt, siden sidst.
 • Næste møde
 • Evt.

ad 1

0-4 år på gangen, resten i gymnastiksalen.

2 små og 3 store tønder.

alm. boller og fastelavnboller.

Preben bestiller alt.

Plakat skolen, købmand, hallen, børnehave.

Anders spørger menighedsråd om de kan stille med et par mand.

Mødetid 12.30.

ad 2

Antenneforening er pt på st. by, der kommer mere info midt i marts.

Vi kan tage det op til den tid.

Infomødet den 6. marts er derfor aflyst.

Plakater opsættes ved købmanden.

ad 3

Den 1. marts mødes Anders med Erling Junker og Per Andersen, for at aftale et fremtidigt samarbejde. Anders er blevet kontaktet af Jørgen Sørensen for at etablere en slags kaffeklub, hvor mand kan snakke om løst og fast. Vi er udmiddelbart ikke intereseret. Da vi har et ligende forum ved kommunen.

Udviklingsplanerne skal nu udvikles. Personer skal hertil udpeges.

Friskolen kunne evt. kontaktes.

ad 4

Per Andersen (mommark)vil gerne være repræsentant i Landdistriksudvalg.

ad 5

Berit og Søren spørger Købmanden, Hallen og Skolen om de er intereseret i at få opstillet en info skærm, Preben laver et budget.

Berit laver en ansøgning. Berit kontakter Allan fra skolen, for at få et møde om hvordan vi kommer i kontakt med de unge, for at høre hvad de gerne vil have i Tandslet.

ad 6

Forårsmarkedet bliver igen i juni, Søren kontakter Anette. Svend E og Berit og Anders er med til dette arrangement.

ad 7

Preben spørger til ny folderholder, og foldere til sporet.

ny møde mandag den 1. april ved PB kl. 19.30

_______________________________________________________

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen

Den 10. december 2013

Dagsorden:

 1. Konstituering af bestyrelsen
 2. Antenne forening
 3. Status på ny Udviklingsplan. Next step.
 4. Bordet rundt, sidste nyt, siden sidst.
 5. Næste møde
 6. Evt.

Mødt Anders, Svend E., Søren, Berit, Preben

Ad.1

Bestyrelsen blev konstitueret.

Formand: Anders, Næstformand: Søren, Teltformand: Svend E., Kassere: Preben

Ad.2

Landsbygruppen vil lave en Bredbånds TV forening, som undergruppe i eksisterende.

Preben er formand.

Step 1
Tandsbusk bliver første fokusområde, midt januar skal der meldes tilbage til SE hvem der vil med, da der herefter sker en udrulning så systemet kan være klar til skæredatoen den 31.03.2014, her slukker signalet i Antenneforeningen Tandsbusk min. 50 stk. skal melde til i første omgang.

Step 2
Tandslet sogn, vil få mulighed for at komme med.

Step 3
Der undersøges om Lysabild, Mommark og Skovby vil være med.

Den 16.01.13 vil Landsbygruppen holde et bredbånds TV møde på Friskolen hvor interesserede vil kunne få svar på de spørgsmål de måtte have, samt lave en tilmelding.

For at kunne nyde godt af de fordele et medlemskab giver at være med i Landsbygruppens Bredbånds TV vil der blive opkrævet100 kr. pr tilmeldte hustand pr år.

Ad.3

17 deltog, udover landsbygruppen, en folder hver 14 dag med aktiviteter i Tandslet og med tilbud fra købmanden? Info stander, By forskønnelse, var nogen at de punkter der stod højt på ønskelisten.

Landsbygruppen arbejder videre med den SWAT analyse der blev foretaget.

Ad.4

Ny bestyrelsesmøde den 30.01.13

Ref. Preben

—————————————————–

Generalforsamling i Landsbygruppen den 24. oktober 2013
kl. 19.00 på Tandslet Friskole.

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af formandsberetninger
3) Gennemgang af økonomi og evt. budget.
4) Behandling af forslag.
5) Debat om kommende aktiviteter
6) Valg
7) Eventuelt

Afbud fra Anders.

Ad.1
Søren Elholm blev valgt som dirigent.

Ad2.
Søren læste formandens beretning op.
Formandens beretning kan hentes her Årsberetning 2013

Ad3.
Preben fremlagde regnskab og budget, som blev vedtaget.

Ad.4
Der var ikke kommet forslag til debat.

Ad.5
Kommende aktiviteter bliver drøftet på den kommende ide og infomøde i november.

Ad.6
Der var genvalg til Preben og Svend E.

————————————————————————————————–

Møde i Landsbygruppen den 26. August 2013

Kl. 19.00 hos Svend Erik, Holballe

Dagsorden:

1.) Cykelsti indvielse 22. juni evaluering

2.) Ringridning, evaluering

3.) Vil LBG påtage sig at afholde møder vedr. forenings aktiviteter ved Byfest/Ringridning (PB)

 1. )Skal vi ansøge som årets Landsby? (BJ)

5.) Økonomi status

6.) Generalforsamling 2014, planlægning

7.) Udviklingsplanstatus / revision

8.) Tandslet Tidende.

9.) Nye borger i Tandslet, liste

Bordet rundt, sidste nyt, siden sidst.

Mødekalender

Evt

—–

Mødt Svend E, Søren, Anders, Berit, Preben

Ad.1

Cykelstien blev indviet med ca. 130 cyklister og i alt 150 personer.

God dag med fint vejr, med gæster fra Lysabild og Skovby. Stor opbakning til at køre til de forskellige poster.

Ad2

Lykkehjul blev igen en succes, bruges igen næste år med et øget nitte felt.

Ca. 250 har drejet på hjulet. Lykkehjulet gav underskud, men det er også en indirekte støtte til foreningerne.

Ad3

Landsbygruppen vil gerne tage tjansen som mødeindkalder til Byfestmøde.

Søren er tovholder.

Vi holder opfølgnings møde for dette års byfest, Søren Indkalder.

Ad4

Berit vil undersøge om mulighederne for at blive Årets Landsby.

Ad5

Landsbygruppen har en god økonomi, p.t. har vi ca. 33.000 kr. i banken.

Ad6

Generalforsamling, den 24 oktober kl. 19. Tandslet Friskole på valg er Svend E. og Preben,

Ad7

Den 28. november vil vi holde et udvikling møde på Tandslet Friskole med deltagelse af borgere og foreninger, Berit kontakter INFOLAND der skal være tovholder.

Ad8

Nye aktiviteter skrives i Tandslet Tidende

Ad9

Bøger udleveres til nye borgere af Søren, Berit, svend E, Preben,

Ad10

Skal der holdes et møde hvor Tandslet, Lysabild og Mommark udveksler ideer.

Anders undersøger.

Ad11

Næste møde er når vi holder Generalforsamling.

Den 14. november kl. 19 er næste bestyrelsesmøde på Friskolen.

Landsbygruppen har besluttet at Friskolens venners Loppemarkedet ikke skal betale for Landsbyteltet.

Teltet skal renoveres, Svend E. undersøger.

Senere undersøges om priser på nye borde.

Ref. Preben Bonde

————————————-

Møde i Landsbygruppen Den 10. Juni 2013 Kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Markedsdag, status
  2. Cykelsti indvielse 22. juni klokken 1500, plan
  3. Ringridning, 10-11. August, aktiviteter
  4. Blomsterkrukker.
  5. Økonomi status
  6. Generalforsamling 2014, med udviklingsplanstatus / revision
  7. Tandslet Tidende.
  8. Nye borger i Tandslet, liste……….
  9. Bordet rundt, sidste nyt, siden sidst. Mødekalender
  Evt

Mødt. Anders, Søren, Preben, Svend E., Berit

Ad1
Markedsdag evaluering mandag den 17. juni i gruppen.
Omsætning var 10670kr. udgift til købmand 5500 kr.
Der kommer en koda afgift på ca. 500 kr.

Ad2
Formøde er holdt i cykelgruppen, gruppen består af Birgit bader, Anders og Berit.
Kl. 14.30 pynt cykler, ved Lagoni. Borde fra Landsbyteltet, gråspurve bager kage.
Kl. 15.00 kaffe kage, Peter Hansen klipper snoren. SK laver pressemeddelelse, cykler sendes af
sted med rute og poster. Der cykles ud til Als pølser og tilbage.
Kl. 16.30 Als pølser griller og serverer øl/vand.

Ad3
Lykkehjul med nye præmier, fyld næsen på klovnen.
Preben laver en scoretavle.
Teltet sættes op den 9. august  kl. 19.00.

Ad4
Nye blomster er kommet i krukkerne. Det kostede 1400 kr.

Ad5
Økonomi, 30.500 kr.

Ad6
Generalforsamling med gennemgang af udviklingsplaner, er den 31.10.2013
Foreningerne kontaktes.

Ad7
Deadline 24.juni, markedsdag, Cykelsti, udviklingsplaner. Berit skriver.

Ad8
Pris på juleguilante PB
Pris på nye borde til teltet, Anders og Søren.
Nyt gulv til Telt svend E.

Næste møde 26. august kl. 19. ved Svend E.

—————————————————————————–

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen
Den 8. April 2013 Kl. 19.00 Mommarkvej 267

Dagsorden:

 1. Fastelavns Fest, evaluering
 2. Markedsdag, status planlægning
 3. Cykelsti, status
 4. Blomsterkrukker og fuglen
 5. Arrangementer og foreninger
 6. Status på udviklingsplanen
 7. Nye borger i Tandslet, liste……….
 8. Bordet rundt, sidste nyt, siden sidst.
 9. Næste møde
 10. Evt

Mødt Anders, Berit, Svend E., Preben, Søren

Ad.1

Til næste år skal vi bruge 2 af de små tønder og 3 af de store tønder. Næste år en 50 m rulle borddug. Næste år for 500 kr. slik.

Ad2

Loppemarked 1. juni

Børneloppemarked, evt. flere borde, markedsdagsgruppen har aftalerne på plads.
Veteranbiler ved Ole Stolz
Telt sættes op om fredagen kl. 16.30
22. april næste møde i markedsdagudvalget.

Ad3

Majbøl huset er nu tomt, og cykelstien skal være færdig inden sommerferien.
Cykelgruppen er klar til at planlægge indvielsen.
Berit er tovholder.

Ad4

Berit bestiller og planter sommerblomster.

Ad5

Anders og Søren har været til møde i kær(skyttehuset) hvor de fik en orientering om hvordan kommunens forvaltning er skruet sammen. De var sammen med andre Landsby lav.
Søren har været til generalforsamling i LAG, 1½ mil. Kr bliver uddelt på 11 projekter.
Ny plan vedr. LAG midler kommer i 2014.

Ad6

Skal gennemses og revideres. Evt. ved borgermøde.

Ad7

Berit samler en liste.

Ad8

Friskolen bliver 10 år og børnehaven bliver 40 år i år.

Næste bestyrelsesmøde er den 10. juni kl. 19 ved Preben

Ref. Preben

——————————————————

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen
Den 31. januar 2013, kl. 19.00
På Tandslet Friskole

Dagsorden.

 1. Siden sidst
 2. Fastelavns Fest
 3. Markedsdag
 4. Cykelsti
 5. Blomsterkrukker og fuglen
 6. Landsbypedel
 7. Arrangementer og foreninger
 8. Økonomi / 1900 kr.
 9. Næste møde
 10. Evt

Mødt. Svend E., Preben, Anders, Berit, afbud fra Søren

1.)
Vi har betalt Landdistrikterne og Byggetilladelse vedr. Naturlegeplads.

2.)
Vi mødes kl.12.30 på skolen, Anders, Svend e. Berit, Søren kommer. Varerne afhentes fra kl 12 ved købmanden, fastelavnsbollerne kommer på skolen ca kl 13.

3.)
Anders snakker med Søren om markedsdagen i Tandslet, datoen er den 15. juni.

4.)
Cykelsti, intet nyt. Cykelgruppen indkaldes vedr. indvielse.

5.)
Nye blomster i kummerne, Berit køber påskeliljer.

6.)
Intet nyt, vi vil ikke være med i forsøgsordning

7.)
Intet nyt

8.)
Kassen er lav 1900 kr. vi mangler stadig de 15.000 kr. fra kommunen, men de skulle være på vej.
Ligeledes er kontingenterne også på vej, så om 1 uge skulle økonomien være bedre.

9.)
næste møde 14-3-2013  kl. 19 på skolen.

—————————————————

Bestyrelsesmøde den 6.12.2012

Dagsorden
1. Bestyrelsen konstituerer sig

 1. Siden sidst
 2. Tandslet Tidende Præsentation af landsbygruppen m foto og lidt om hvad de laver
 3. Fastelavnsfest
 4. Penge fra Landsdistriktspuljen

Evt.

Mødt var Svend e. Anders, Berit, Preben, Søren

Ad.1
Formand: Anders
Næstformand: Søren
Kassere: Preben
Teltformand: Svend E.
Redaktion: Berit Jessen

Ad2
Julebelysning er sat op, og der er kommet lys på fuglen. Landsbygruppen har deltaget i møder vedr. uddeling af en pulje fra energinet. Der kan etableres lys på transformatortårnet. Der er købt 25 nye bøger til nye borgere.

Ad3
Berit laver en tekst til præsentation af Landsbygruppen til næste Tandslet Tidende plus annonce til fastelavnsfest. Lørdag den 8 dec. kl. 14 tages billeder.

Ad4
Fastelavnsfesten gentages Preben køber ind og Søren, Berit, Anders står for arrangementet. Prisen er 40 kr. pr deltager.

Ad5
Penge fra Landsdistriktspulje er på vej ind ca. 15000 kr.

Næste bestyrelsesmøde den torsdag den 31.01.12 kl. 19

Ref. Preben Bonde

——————————————————————————–

Generalforsamling i Landsbygruppen den 1. november 2012
kl. 19.30 på Tandslet Friskole.

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af formandsberetninger
3) Gennemgang af økonomi og evt. budget.
4) Behandling af forslag.
5) Debat om kommende aktiviteter
6) Valg
7) Eventuelt

Ad.1
Berit blev valgt son dirigent

Ad.2
Berit aflagde formandsberetningen som blev godkendt
( den kan læses på www.tandslet.dk under Landsbygruppen – årsberetning)

Ad.3
Økonomi og budget blev gennemgået og godkendt.

Ad.4
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad.5
Markedsdage i Tandslet forsøges gennemført i 2013.

Ad.6
Der var genvalg til Anders, Berit og Søren.

Ad.7
Der blev snakket om cykkelstien, den nye skulptur, markedsdage, julebelysningen, fastelavnsfesten, og mange andre ting som Landsbygruppen tager sig af og som vi føler os usikre på om borgerne i Tandslet værdsætter, da vi ikke ser meget opbakning ved generalforsamlingen.

Ref. Preben Bonde

———————————————————————————————

Dagsorden for bestyrelsesmøde i Landsbygruppen.

Torsdag den 11.oktober 2013.

Klokken 19.00.

Sted: Hjemme hos Berit.

 1. Siden sidst – sidste nyt!
 2. Velkomst til nye borgere – Berits aftale m. Inger Plauborg
 3. Markedsdagen, resultat af evalueringsmødet m. Bitten og Anette.
 4. Evaluering af Byfesten
 5. Blomsterkrukker i byen.
 6. Udgifter i forbindelse med fuglen samt regnskab for de 22.926 kr. vi fik bevilliget af landdistriktspuljen.
 7. Landsbypedel – Berit fortæller nyt fra arbejdsgruppen
 8. Lokal projekt for 400.000 kr. – penge kommunen har fået fra Energinet.dk for Per Bonefelds 2 vindmøller. Berit referer fra et møde m. kommunen.
 9. Vores kommende generalforsamling – hvornår, hvordan.

Evt.
Hilsen Berit.

Mødt Berit, Preben, Sved E, afbud fra Søren

Ad1
Vandreskulptur til Tandslet, placeres ved Krolfbanen, e Tandslet Fowl blev godt modtaget. Navneskilt bestilles navn e tandslet fowl 2012 Landsbygruppen og menighedsråd.

Ad2
Inge fortsætter så længe der er bøger, herefter overtager Landsbygruppen opgaven.
Preben undersøger om der er nye Bøger ”Tandslet i ord og billeder”

Ad3
Markedsdagen gentages, med nye tiltage Søren er tovholder.

Ad4
Alle var godt tilfreds med byfesten, næste år måske med en ringriderfest, festkomite skulle en med fra hver forening, Ringriderforeningen giver musik det første år.

Landsbygruppen stiller ikke med en person til festudvalget..

Ad5
Blomsterkummerne skal pyntes med et juletræ, Berit ordner dette.

Ad6
Regnskab udarbejdes så tilskuddet kan komme til udbetaling vedr. e tandslet fowl og blomsterkummer.

Ad7
Berit har været på en meget positiv tur hvor hun har set eksempler på landsbypedeller.
Der arbejdes på flere modeller og Sønderborg kommune vil prøve en perioder for at finde den bedste løsning.

Ad8
Tandslet og Lysabild skulle være med til at bestemme hvad de 400000 kr. skulle bruges til. Pengene bliver brugt i det område som vindmøllerne står, som et plaster på såret.  Evt. Vibæk vandmølle kunne få glæde af dem.

Ad9
Generalforsamling.
På valg er Berit, Anders og Søren. Alle ønsker genvalg.

Evt.
Sven E og Søren står for Julelys, Preben søger tilladelse til opsætning.

Ref. Preben

—————————————————

Dagsorden for bestyrelsesmøde Tirsdag den 26.6.2012.

Mødet afholdes hos Svend Erik i Holballe.

Afbud: Berit.

 1. Siden sidst Berit er i kontakt m. Inger Plauborg og de skal aftale nærmere angående velkomstprocedure for tilflyttere
  Berit skal på tur med arbejdsgr. for landsbypedeller den 20. august til Varde og Vejen.
  Borgermødet i Mommark (v. Anders).
 2. Evaluere Markedsdagen.
 3. Fuglen
 4. Ringridning.
 5. Landsbygruppens økonomi Penge fra Landdistrikts puljen får vi udbetalt, når vi kan aflægge et regnskab.

Evt. Åben skole

Berit.

Ad1.
Berit er i en arbejdsgruppen om hvordan man ansætter en Landsbypedel og hvilke muligheder det giver.

Berit og Anders var med til borgermøde i Mommark, der var et indlæg om hvor i Danmark der sker udvikling. De unge søger til storbyen for at læse. Debat om landsbyerne og hvad de kan gøre for at tiltrække borgere.

Ad2
Markedsdagen var en succes alle udstillere ville gerne med næste år igen.

Søren holder evalueringsmøde i morgen med Bitten og Anette.

Ad3
Sv. E. ordner det praktiske med hensyn til placering af fuglen, den skal stå klar til 11.august hvor den skal afsløres. Det klares i samarbejde med Kirken.

Ad4
Ringridning 20 kr. pr drej på lykkehjulet rød/hvidvin til jackpot plus en købmandskurv ved lodtrækning, har en person flere jackpots kommer navnet med flere gange.

Opsætning af telt til lykkehjulet er kl. 19, Preben sender en reminder mail ud når tiden nærmer. Denne aften laver vi en vagtplan for weekenden.

Ad5
12.000 kr. på kontoen. Der skal laves et særskilt regnskab til markedsdage og

Evt.

Åben skole lukker ? eller gør den, Åben skole gruppen vil forsøge at finde nye borgere der vil overtage Åben skole, da den ellers må lukke.

Ref. Preben Bonde

———————————————————————————————————————

Møde i Landsbygruppen, den 24.5.2012, kl. 19.30

Hos Søren.

 1. Orientering om fuglen                        Preben og Svend E.
 2. Landdistriktspuljen er søgt,
  Ny konto i Nordea.
  Nyt om pengeautomaten?
 3. Markeddage i Tandslet
 4. Cykelstien
 5. Landsbypedel, Berit har meldt sig til en arbejdsgruppe.

6.Velkomst til nye borgere.

Evt.

Ad.1

Fuglen vender tilbage til Tandslet, Landsbygruppen arbejder sammen med Kirken og placeringen bliver ved T krydset Mommarkvej Asserballevej. Afsløring sker ved byfesten.

Ad.2
Landdistriktsudvalget besluttede at bidrage med 15.926 kr. til sokkel til granitfugl, samt 2.000 kr. til spotlys på granitfuglen. Yderligere 5.000 kr. til blomster kummer i alt 22.926 kr
Der er oprettet en ny konto ved Nordea da Andelskassen ikke længere ville have os som kunde.
Allan fra friskolen og Berit ser på beplantning ved naturlegepladsen

Ad.3
Markedsdage er oppe og køre de sidste detaljer skal nu på plads. Vinsmagning, brød fra Migges bageri, frydendahl is, nye kartofler og jordbær, Pizza mand, kopihuset, krolklub, ansigtsmaling, Marianne´s Salon,  musik ved Erling og Lone, div. boder med hobbyting, mosteri, veteranbiler, pølser og ølsalg, konkurranse om Tandslet, Sydals Brandværn,
Preben laver øl/pølse billet, samt plakat. Plakat ved byskilt.
Koda afgift vedr. musik afgift, samt stade afgift. Markedsdagen er fra kl. 10 –17

Ad. 4
Anders har kontakt til Ole Stisen, der arbejder med cykelstien. Den går sin gang.

Ad. 5
Berit har meldt sig til en arbejdsgruppe der skal arbejde med projekt Landsbypedel.
Hun skal på en tur hvor hun skal se i Varde hvordan det virker der.
Børnehaven, friskolen, Hallen, bus ordning, transport af ældre, de grønne områder kunne få glæde af en sådan.

Ad. 6
Berit forsøger at kontakte Inger for at spørge om hun stadig besøger nye tilflyttere til Tandslet.

Nyt møde den 26. juni kl. 19.30 Svend E.

Ref. Preben >Bonde

———————————————

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen

Torsdag den 22. marts 2012.

Kl. 19.30.

Sted: hos Preben

 1. Siden sidst – konstituering af bestyrelsen.
 2. Vores budget.                                                      v. Preben
 3. Tandslet GUIDEN – nye borgere.
 4. Cykelstien                                                             v. Anders og Berit
 5. Markedsdag på P-pladsen v. købmanden.    v. Søren

Evt.

Aftale dato for et nyt møde.

Mødt Preben, Berit, Anders, Svend E, Søren

Ad1.

Samme som sidst år.Udviklingspuljen kan søges Berit prøver at søge penge til markedsdagen. Generalforsamling i LAG, Anders, Preben og Søren deltager
Fuglen placering skal findes, vi mødes lørdag kl. 10 ved kirken.
Lykkehjulet bliver Landsbygruppen arbejde ved ringridning.

Ad2

De sidste LAG midler på 10.000 kr. er nu tilbagebetalt. Kontoen har et indestående på 7000 kr.

Ad3

Guiden er udsendt, Berit ringer til Inger for at høre om nye tilflyttere.

Ad4

Cykelstien er nu ændret i Hørup men ikke i Tandslet. Huset i majbøl bliver revet ned.

Ad5

Søren er tovholder ved markedsdagene og har kontakt til Bitten SPAR købmanden.

Alt er i spil med musik, boder m.m. 16.06.2012- kl. 10-17

———————————————————————-

Dagsorden til bestyrelsesmødet i Landsbygruppen

Torsdag den 26. januar kl. 19.30.

Sted: Friskolen

Dagsorden

 1. Siden sidst Post,Cykelstigruppen, Pengeautomaten
 2. Tandslet GUIDEN
 3. Fastelavnsfesten indkøb, planlægning
 4. Markedsdag den 3. lørdag i juni tovholder: Søren
 5. Mødeindkaldelse vedr. byfesten ved Tove Wehl.

Møde den 27.2. kl. 19.00 i Hallen. Hvem vil deltage?

Evt.

Mødt Berit, Anders, Svend E, Preben, afbud Søren

Ad1

Regning fra Landdistrikternes fællesråd for C medlem, 525 kr.

Cykelstien´s endelige udformning er ikke på plads endnu men der kommer senere.

Anders og Berit forhandler med forvaltningen som ikke er særlig lydhør.

 1. juni 1. spadestik, afslutning 28 september.

Pengeautomat intet nyt.

Ad2

Tandslet Guiden er udgivet og omdelt.

Ejendomsmæglerne bliver nu kontaktet og får dem tilsendt.

Berit laver en liste over emner der skal modtage den i kommunen

Biblioteket i Sønderborg.

Ad3

Preben Bestiller ved købmanden og køber fastelavnstønder.

Mødetid på skolen er kl. 12.30 opstilling af borde og stole.

tønderne bliver pyntet af Fristedet.

Fastelavnsfesten kommer Berit, Anders, Svend E. evt. Søren

Ad.4

Søren er tovholder

 1. juni, sammen med 1. spadestik?

Søren har holdt møde med Bitten

Ad5

27, februar kl. 19 deltager Anders og Preben i formøde til Tandslet by & ringriderfest.

Evt.

Næste møde den 22. marts kl 19.30 ved Preben

——————————————————————————————————————————

Generalforsamling i Landsbygruppen den 3. november 2011

Ad 1

Valg af ordstyrer Berit blev valgt

Ad 2 valg referent Preben blev valgt

Ad 3

Formandens beretning:

Beretning for året 4. november 2010 – 3. november 2011.11.02

Året har været præget af nye og gode initiativer til gavn for byen.

Undertegnede tog sammen med Anders Vestergaard og en gruppe borgere initiativ til en arbejdsgruppe om Børn og Trafik, med baggrund i den tragiske ulykke, hvor en dreng mistede livet på Mommarkvej. Arbejdsgruppen arrangerede et stormøde med politiker Peter Hansen, og derefter kom der gang i etableringen af en cykelsti på strækningen Tandslet-Hørup. Birgit Bader fra arbejdsgruppen oprettede en hjemmeside om cykelstiprojektet. Hjemmesiden er nu overtaget af Preben Bonde fra Landsbygruppen.

Landsbygruppen arrangerede i samarbejde med menighedsrådet og Friskolen den traditionsrige fastelavnsfest. Ca. 130 deltog i festen, der gav et lille underskud.

Naturlegepladsprojektet blev afsluttet, og de sidste penge udbetalt fra LAG. Alt i alt har det været et omfattende og spændende projekt. Der var et lille økonomisk underskud på 25. 000 kr.. Søren sendte et brev og giro kort til foreninger og institutioner ang. økonomisk støtte, og Berit ansøgte Landdistriktsudvalget om støtte, men forgæves. Landsbygruppen har hjulpet med at dække underskuddet og givet 10.000 kr., TUI har givet 5000 kr. og Tandslet Naturbørnehave har givet 5000 kr..

Der er et par hængepartier i forbindelsen med skilte, der skal flyttes i skoven, og en pil der skal males. Men det er ikke glemt. Dog er det ok med en rykker, så herefter skal det nok komme i orden. Vi skal også have et skilt med alle tilskudsgiveres navne hængt op på bålhytten. Det er heller ikke glemt.

Sporet vedligeholdes af Søren og Svend Erik.

Tårnet mangler en opsynsmand/formand. Landsbygruppen foreslår Hans Skovmand.                  Inger Plauborg har i sommers malet døren på tårnet.

I marts startede planlægningen af en markedsdag i Tandslet. Markedsdagen er udsat til 3. lørdag i juni i 2012. Det er fastlagt, at markedsdagen afholdes på p-pladsen ved købmanden og skal være et arrangement til gavn for de handlende og andre interesserede, bl.a. hobbyfolk og foreninger. Landsbygruppen havde også planlagt, at Sønderborg Kommunes Sundhedsbus skulle være repræsenteret. Landsbygruppen ser frem til markedsdagen i 2012, og forberedelserne er så småt i gang. Preben er i gang med at søge tilladelser.

Sundhedsbussen kom i stedet i år med til Ringriderfesten. Landsbygruppen havde 110 borgere på besøg i bussen, hvor professionelle sygeplejersker vejledte og målte blodtryk. Prebens flotte plakater af den kommende cykelsti var også udstillet, og bussen var fint placeret på Ringriderpladsen, trods det våde og smattede terræn.

I skrivende stund er en folder om Tandslet by undervejs. Den skal fortælle om byens liv , forretninger, foreninger, institutioner m.fl..  Folderen er tiltænkt som en velkomstfolder og PR for byen.

Det er stort for byen, at tilbagevendende aktiviteter som åben skole, juniorklubben, Tandslet Tidende m.m. er i gang, samt at foreninger og institutioner med deres aktiviteter giver byen liv.

Vi håber, at landsbygruppens arbejde fortsat kan være med til at tiltrække nye borgere til Tandslet samt være talerør for byens borgere. Men alle byens borgere må bidrage til, at dette landsbysamfund bevares og udbygges.

Landsbygruppen har holdt 7 bestyrelsesmøder. Undertegnede opfordrer alle til at følge byens aktiviteter på Tandslets Hjemmeside.

En særlig tak til Preben Bonde for hans store arbejde bag skærmen. Han sørger for opdatering af hjemmesiden og udgivelse af Tandslet Tidende. Ligeledes er Prebens plakater som f.eks. den af den kommende cykelsti god PR for byen.

Det kommende år må gerne handle om markedsføring af Tandslet og Omegn. I forbindelse med det første spadestik af cykelstien, indvielse af cykelstien og markedsdagen på p-pladsen ved købmanden vil der være gode muligheder for, at byen bliver set og hørt.

Tak for et godt samarbejde i det forløbne år.

Ad4

Regnskab blev gennemgået og godkendt.

Ad5

Valg

Genvalg til Preben og Svend E.

Suppleanter, Ejgil og Ebbe spørges.

Ad6

Der blev snakket om løst og fast.

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen

———————————————

Dagsorden til den 8. sept. 2011.

 1. Siden sidst
 2. Evaluering af Byfesten og Sundhedsbussen
 3. Folder om Tandslet
 4. Generalforsamling
 5. Indlæg til T.T. – byfesten, cykelstien m.m..

Evt.

Mødt. Preben, Søren, Berit, Anders, afbud fra Svend E,

Ad1.

Naturlegepladsen har fået 5000 kr. fra TUI, Tusind tak.
Berit er blevet kontaktet af Mogens Knudsen EnviroConsult
der skriver en bog om Landsbyer i Danmark, vi ser et kopi når denne er klar.

Der skal bestilles grus til naturlegepladsen, da den er meget smattet efter regnvejret.
Naturbørnehaven bestiller og betaler.

Landsbygruppen giver 10000 kr. til naturlegepladsen, da der stadig mangler penge
til finansering.

Cykelsti, intet nyt.

Efter henvendelse fra Birgit Bader om hjemmesiden cykelstitandslethoerup.dk vil Landsbygruppen
betale for de udgifter denne har medført.

Ad2.

Ca. 110 personer benyttede sig af Sundhedsbussen, det var en godt indslag.

Vi delte kildevand og æbler ud.

Ad3

Ligger ved Berit, og arbejder videre. Deadline ca. 1 november.

Ad4.

Generalforsamling bliver den 3. november. Svend E modtager genvalg. Preben modtager genvalg mod at han ikke skal deltage i div. arrangementer.

Ad5

Hvor langt er Cykelstien, lidt fra byfesten.

Evt.
Landsbygruppen opsætter julebelysningen i Tandslet fra i år,
da denne ellers ville være gået tabt.
Landsbygruppen laver en markedsdag på parkeringspladsen ved SPAR Købmanden
til juni 2012, med diverse boder og musik.

————————————————————–

Bestyrelsesmøde  mandag den 1. august 2011

Klokken: 19.00 – grillpølser
Sted: Terrassen Tandsellevej 1.

Dagsorden:

 1. Naturlegepladsens økonomi.
 2. Ringridning.

Lisbeth C, Lisbeth J, Helle Stolz har sagt ja til at hjælpe.

Søren kontakter Janne om hun kan hjælpe.

Berit sørger for salg af vand/frugt

Preben laver plancher/ simulerer cykelstíen

Øvrige ideer?

 1. Forslag til folder

Evt.

Ad.1

Berit kontakter lag Sønderborg kommune for tilbagebetaling af udstående vedr. legepladsen.

Ad.2

Janne Lisbeth Lisbeth Helle har sagt ja til at deltage i Ringriderfesten.
Salg af 1 æble og vand 10 kr.
PB laver labels. PB låner blodtryksmåler
Gæt dit BMI. Vinder får 1 fl. Tandslet vin sidegevinst vand og æble
PB laver Øl/vand/pølse billet
Søren laver vagtplan

Vi mødes kl. 10.00 lørdag for opstilling af bil

Ad.3

Berit kontakter LAL for inspiration til ny folder som indeholder info om Tandslet.

EVT.

———

Bestyrelsesmøde den 14 juni 2011

Vi holdt møde uden Preben og Svend Erik, og de havde af en eller anden grund ikke modtaget en indkaldelse og dagsorden. Afslag fra landdistriktsudvalget har Berit sendt til alle i bestyrelsen. Vi venter spændt på, om der bliver indbetalt penge fra diverse foreninger m.fl. i forbindelse med den skrivelse/girokort Søren har sendt ud. Søren har snakket med Friskolen, om de vil støtte Naturlegepladsen økonomisk, de vil ikke give et fast beløb, men støtter op og hjælper ved vedligeholdelsen af Naturlegepladsen.

Vi sender 100.000 kr. af sted til Kultur og Fritid – penge vi har lånt. Mangler dermed 25.000 kr. som de får senere. Vi håber ikke der kommer udgifter her i starten, Landsbygruppen har måske lidt penge Naturlegepladsen kan låne. Børnehaven kan indbetale 5000 kr. til vedligeholdelseskontoen. Søren rykker for stolper til ruten langs ”Sporet”. Søren kontakter Inger.

Anders og Berit deltager den 23.6 ved et møde på kommunen angående cykelstien, og hvor der skal planlægges det videre forløb. Hele cykelstigruppen kommer.

Foreninger m.fl. mødes den 8.8. kl. 17.00 på ringriderpladsen. Berit deltager.

Preben henter Sundhedsbussen og ved hvordan den skal betjenes. Preben og Carsten vil forsøge at simulere cykelstien og få den på storskærm. Vi sætter telt op. Teltet ligger hos Svend Erik. Vi kontakter de sygeplejersker, vi kender i byen (Søren kontakter Jane og Berit kontakter Lisbeth og Lisbeth), der laves en vagtplan for dem, og de skal assistere ved kondicyklerne ( 1 eller 2) samt tage puls, blodtryk m.v.. 1 vand+1 stk. frugt sælges for 10 kr. Berit køber vand og frugt. Plancher ang. Cykelstien, Landsbygruppens arbejde, Naturlegepladsen laves og trykkes enten af Preben og/eller Ole. Kort fra Krak eventuelt. Ruten for cykelstien tegnes. Efter mødet på kommunen ved Anders og Berit måske lidt mere.

Vi skal gerne have et par ideer til, hvad vi kan sælge og dele ud af.

Anders har snakket med Bitten, og aflyst markedsdagen. Vi besluttede at vi fremover vil holde markedsdag den 3. lørdag i juni, hvis Preben og Svend Erik kan tilslutte sig. Hele Landsbygruppen står sammen om planlægning og hjælper på selve dagen. Vi fordeler opgaverne. Søren er tovholder på markedsdagen. Vi skal også søge om tilladelser ved politiet til opstilling og udskænkning. Anders kontakter igen Bitten og fortæller om vores fremtidsplan. Vi vil annoncere dagen og i Radio Als. Er vi medlem?

Berit vil lave et forslag til en folder om Tandslet, der skal omdeles til bl.a. tilflyttere. Forslag til indhold sendes rundt til bestyrelsen. F.eks. kunne folderen ligge hos ejendomsmægler (Kierkegaard), der har mange huse i området.

Berit skriver et indlæg til Tandslet Tidende, sendes til Preben inden den 26. juni.

Skriver om: Sundhedsbussen/ringridning, Folder til nye borgere, Cykelstien og mødet på kommunen, Fejrer det første spadestik, Naturlegepladsen, Gå tur ad ”Sporet” i Holm Skov. Rød/gul rute

Vi holder et bestyrelsesmøde onsdag den 3. august kl. 19.00 hos Berit og griller et par ringriderpølser.

Ref Berit.

———————————————————-

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 12.5.2011.

 1. Siden sidst

Vedr. cykelstigruppen

Økonomien ang. naturlegepladsen.

Skat

Ansøgning til Landdistriktsudvalget

Energi Roadshows

Bustur 10. maj.

 1. Input til ansøgningen om lån af sundhedsbus
 2. Ringridning.
 3. Arrangement sammen med købmanden
 4. Markedsdag.

evt.

Mødt: Søren, Preben, Svend E, Berit, Anders

Ad.1
Berit orienterede omkring cykelsti og det kører, første spadestik festliggøres.

Ansøgning om tilskud til underskud til legepladsen Landdistriksudvalget. Berit har prøvet men opgivet, sender nu materialet til Preben der kigger på det. Der søges om 30000kr.

Pengene fra LAG er nu kommet, Preben ser om det er sket.98656 kr.

Søren sender breve ud til lokale foreninger for at se om de vil give et bidrag til Naturlegepladsen da den har et underskud.

Vores cvr nr er nu nedlagt skal ikke bruges mere.

Ad.2

Fokus på sundhed, cykelsti, simulering af ny cykelsti, sygeplejeske måler blodtryk.

Ad.3 Sundhedsbussen

Ad.4 Markedsdage

Ad.5 Tandslet marked flyttes 25 juni.

Folder opdateres til sporet.

Formand til Transformator tårnet? Skovmand spørges til generalforsamling.

Sporet rengøres- Svend e og Søren.

———————————————————————————

Bestyrelsesmøde for Landsbygruppen

Den 24. marts 2011 Klokken 19.30

Sted: hos Søren.

Dagsorden:

 1. Siden sidst
  skilte sat op på bålhytten
  vi får en cykelsti i 2012
  intet nyt fra LAG
 2. Hvordan gik fastelavn
  henvendelse fra Sønderborg Slot.
 3. Ringridning
  sundhedsbus m.m.
 4. Markedsdag på p-pladsen
  sammen med Bitten

evt.

Mødt Søren, Anders, Preben, Svend E. Berit syg.

Ad. 1
Skilte ved bålhytten brændt af. Vi prøver med glas, Preben Kigger på det.
Cykelsti vedtaget vi får cykelsti til Hørup. Kommunen vil inddrage borgerne om placering.
Berit og Anders kan give cykelstigruppen mandat til at deltage.
Berit har søgt om underskudsdækning ved LAG, vi kunne søge ved foreningerne i Tandslet.
Søren laver en tekst, og Preben sender ud.

Ad. 2
Et lille underskud, der kom 130 personer.
Preben har skrevet en tekst til Inge Adriansen ved Sønderborg slot om fastelavnsfesten,
som skal bruges til en ny bog.

Ad. 3
Sundhedsbussen forsøger stadig. Cykelcomputer TV2

Ad. 4
Møde med Bitten, Anders aftaler.

Evt.
Afskedsreception med Erik Dreier

Ref. Preben Bonde

—————————————————————————–

Bestyrelsesmøde den 24.2.2011. kl.19.30.

Dagsorden:

 1. Siden sidst

Har vi fulgt op på pkt. fra generalforsaml.
2 træer væltet
Skilt skal flyttes
Pil der viser vej
Hvordan går det med JV Mit Tandslet?

 1. Naturlegepladsen
  Slutrapport er sendt af sted, og vi venter
  på de sidste penge.
  Det endelige regnskab for legepladsen.
  Skilte/synliggørelse/ordensregler
  Forsikring
 2. Hvad sker der i forhold til aktion cykelsti…
  Anders og Berit i initiativgruppen
 3. Fastelavnsfesten
  Indkøbsliste
  Betaling/hvem står for regnskab?
  Hvem gør hvad til festen?
  Hvem kan hjælpe fra menighedsrådet?
 4. Arrangement ved købmand og i Sporet.
  Evt. i efterårsferien eller?
  Sundhedsbussen, Mintebjerg, Skætoft,
  Robin Hood i skoven

Evt.

Næste møder:
torsdag d. 24. marts hos Søren
torsdag d. 12. maj,
torsdag d. 8. september,
generalforsamling i oktober

Mødt: Preben, Søren, Svend E., Anders, Berit.

Skiltet ved naturlegeplads skal flyttes lidt til venstre, Søren og Svend E.
tager sig af opgaven. Husk at der skal males en sort pil der peger mod legepladsen.
Legepladsen er nu officielt afsluttet, og der laves en slutrapport og sendes.
Den kom til at koste 497.312 kr.
Diverse skilte og ordensregler laves og opsættes af Preben.
Forsikring(Brand/storm) er tegnet på Naturlegepladsen.

Legepladstjek bliver nu gratis og vi forsøger at komme ind under denne ordning.
Preben arbejder på at få en lokalside i Jyske Vestkysten der kommer til at hedde ”Mit Tandslet” p.t. ventes der på at teknikken færdiggøres ved JV:

Cykelstien´s skæbne afgøres den 2.3.2011 når den behandles politisk.

Preben laver indkøbsliste til fastelavnsfesten og afleverer den til købmanden, Søren henter varerne søndag den 6.3.11. Fastelavnstønderne bliver pyntet på Fristedet. Menighedsrådet hjælper med 2 mand ( Kirsten og Gert ) Preben laver plakater og hænger dem op.

Mødetid på skolen til bordopstilling pyntning m.m. er kl.12.30.

Vi har snakket om at bruge sundhedsbussen ved dette års Ringriderfest mere om det ved næste bestyrelsesmøde.

Markedsdage ved købmanden blev født og der er lavet et udvalg bestående at Anders og Preben. Anders snakker med Bitten om et møde. Markedsdagen må ikke være samme dag som havnefesten i mommark.

Ref. Preben

——————————————————————————–

Bestyrelsesmøde.

dato: 13. dec. 2010 kl.:    19.00

sted: Tandslet Naturbørnehave

dagsorden:

 1. bestyrelsen konstituerer sig
 2. siden sidst
 3. LAG pengene er kommet
 4. fastelavnsfest søndag den 6. marts
 5. T.T. senest den 5. januar.

evt.

Mødt Preben, Svend Erik, Berit, Anders, Søren

Ad 1
Samme som nu.

Ad 2
Berit har samlet en gruppe, der hedder børn og trafik. Der laves en indbydelse til de 3 landsbylaug, skoler og diverse foreninger. Rikke Lange laver indbydelse. Inger P. kontakter Peter Hansen som gerne vil komme til et møde om cykelstier. Der kommer et for/stradegi-møde. Det endelige møde bliver i februar.

Ad 3
LAG penge er kommet, nu kan resten betales til Torben Meier.

Vi kommer til at mangle ca. 20000 kr.

Ad 4
Spørge menighedsrådet om de vil stille med et par mand. Preben spørger.
Prisen hæves med 10 kr. person. Evt. overskud går til legeplads.
Voksen tøndeslagning. Nye køller.

Ad 5
Fastelavnsfest og stormøder om cykelsti.

Ad. 6
Landsbygruppen sender en skrivelse til Andelskassen om bevarelse af pengeautomat. Anders sender denne.
10. januar fra 11 – 16 Leif Jordt 50 år fødselsdag.
PB undersøger JV ang. Mit Tandslet

————————————————————-

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen.

Torsdag den 14. oktober 2010. kl. 19.00.

Sted: Preben.

Dagsorden:

1.
Naturlegepladsen økonomien
skilte
dokument til tilskudsgivere
ordensregler
vedligeholdelseskonto
mappe der omhandler naturlegepladsen

2.
Generalforsamling den 4. nov.

3.
Bustur m. landdistrikter

4.
Mødet på Friskolen den 7.okt. v. Berit

5.
Sundhedsbussen v. Anders

6.
Udviklingsstrategien for Tandslet og Omegn
Hvad skal vi prioritere som det næste.

evt.

Mødt: Preben, Anders, Berit, Søren, afbud fra Svend Erik

Ad. 1

Anders foreslog et møde med Naturbørnehaven, dagplejen, friskolen, Landsbygruppen.
For ar få de sidste beløb på plads til legepladsen.
Anders laver ansøgning til Teknik og miljø for at søge om penge til legepladsen.
Søren snakker med Meier for uddybning af regning.
De mangler p.t. 21000 kr.
Preben overfører 5000 kr. fra Landsbygruppens konto.
Preben laver skilt med sponsorer.
Preben laver skilt med ordensregler.klapramme.

Ad.2

På valg Søren, Anders og Berit, alle ønsker genvalg

Ad. 3

47 tilmeldte 15 afbud, Søren fortalte om Tandslet i bussen og den var rundt til div byer på Als.
Alt i alt en god tur hvor man fik indblik i de forskellige Landsby lav.

Ad. 4

Den handlede om man kunne søge midler ved Bitten og Mads Clausen´s jubilæumsfond.
Det handlede om en ombygning på skolen og hallen.
Berit kontakter gruppen for at høre nærmere.

Ad. 5

Preben søger info om bussen på intranettet. Giver Anders besked.

Ad. 6

Naturlegepladsen skal afsluttes. Indkalder til stormøde næste år til brainstorm om udvikling i Tandslet.

Ref. Preben

 

Bestyrelsesmøde:
Dato:            Torsdag den 8. juli 2010, Klokken:       19.00
Sted:            På terrassen hos Berit

Dagsorden:

 1. Naturlegepladsen.

faldsand – pris? Budget: 11.000 kr.

maskiner pris?  Budget: 47.000 kr.

Samlet budget (Berit laver oversigt)

Ordensregler for legepladsen

Skilte

 1. Ringridning i Tandslet
 2. Høstmarked i forbindelse m. Loppemarked
 3. Bustur for landsbylaug den 23. sept. 2010

Hvem vil deltage?

 1. Kommende mødedatoer i Landsbygruppen

Evt.

Ad.1
Budget og regninger gennemgået, div ændringer drøftes og tilrettes.
Berit laver en mappe hvor alt der vedr. legepladsen arkiveres.
Berit kontakter Meier træprodukter for at få  en forklaring på merpris.

PB laver skilte.

Ad.2
Søren leverer grisen de sørger selv for grilning.
Telt op lørdag morgen kl. 9, pilekast.
Preben køber 1. 2. 3. præmie samt bom og balloner og pile

Ad.3
Søren har tjek på dette projekt, der arbejdes sammen med loppemarkedet.

Ad.4
Søren tager med på busturen.

Ad.5
Afholdes som vi gør nu.

Bestyrelsesmøde for Landsbygruppen i Tandslet Tirsdag den 1. juni kl. 19.30.

Sted: Tandslet Naturbørnehave, Tandskbusk 2.

Dagsorden: (også for medlemmer af naturlegepladsgr.)

 1. Økonomien i legepladsprojektet.Status på indtægter og udgifter
  2. Regler for naturlegepladsområdet. Ordensregler for begge legepladser og bålhytten. Kommunen skal sætte skilte op. Hvilke skilte? og hvad skal der stå på dem?
  3. Hvilket slags bålsted ønsker vi? Skov- og Naturstyrelsen kan måske sponsorere et.
  4. Arbejdskraft til kørsel af faldunderlag Hvem kan hjælpe? Arbejdskraft til at male redskabshytten.Hvem kan hjælpe?
  5. Ansvarlig gruppe for legepladsen fremover.Tilse legepladserne, vedligeholdelse, fælles vedligeholdelseskonto.
  6. Indvielse af naturlegepladsen Dato, pressemeddelse, hvem skal inviteres. Fortsat dagsorden for landsbygruppen:
  7. Sundhedsdag i samarbejde med købmanden v. Søren 8. Høstfesten v/Søren 9. Nyt fra Tandslet og omegn
  Evt.

Ad 1) Der mangler omkring 40 000 kr., der skal nu køres faldunderlag på da det er meget mudret skal noget af jorden trækkes af og lægges betonflis på. Huller til pæle skal der også beton i. Regnskab ser fin ud. Indtægter ca. 26.000 kr. fra sponsorer, Søren kommer med liste til Preben.
Ad 2) Der udfærdiges et sæt regler til opsætning på legepladsen. Preben ser på det. Skal bålhytten brandforsikres? Søren undersøger.
Ad 3) Græs og gril med svingarm fra Linaa. Berit søger penge til plantning af hæk/træer der afskiller legeplads og Friskov.
Ad 4) Den 20. Juni planlægges der at der kan køres faldunderlag på. Dagplejen vil gerne hjælpe med at jævne det ud. Der skal bruges 10 mand. Søren kontakter Berit når endelig dato vedtages. Redskabshytten skal males, dagplejen spørges, samt forældre i børnehaven.
Ad 5) Der skal bruges ca. 6000 kr. til årlig vedligehold m.m. som skal opkræves af de indvoldverede parter. Erik Skov spørges om han vil tilse naturlegepladsen ved sin daglig gang.
Ad 6) Sankt hans holdes ved Friskoven, legepladsen skulle gerne være færdig til den tid. Indvielse samme dag ville være en god ide. Søren undersøger om det er muligt. Skilt ved købmand m.m. Anders spørger Åse om hun vil holde talen.
Ad 7) Anders er tovholder på dette projekt og undersøger videre.
Ad 8) Høstfest under motto Levende landsbrug, sammen med loppemarked. Bredt udvalg af landbrugsmaskiner, div. levende dyr. Mosteri og hestehave kommer. Traktor hvor børn kan prøve en tur på marken bag ved.
Ad 9)

Ref. Preben Bonde

 

 

 

Bestyrelsesmøde torsdag den 14.1.2010. Kl. 19.00. Sted: hos Søren.

 

Dagsorden:

 1. Fastelavnsfest den 14. februar 2010.
 2. Sidste nyt fra naturlegepladsgruppen. Meiers Træprodukter skal have 15.250 kr. mere for en bålhytte med tagpap.
 3. Sidste nyt fra høstfestgruppen.
 4. Infoland i nyt format
 5. Sker der af nyt i Tandslet og omegn?

Evt. ————————————————————–

Mødt: Svend E., Søren, Berit, Anders, Inger p.

Ad. 1

Vi udvider med et ekstra bane til de voksne. Præmie 2 x 1 fl. Tandslet Vin. Preben handler alle varer fra købmanden og tønder. Lån af fastelavnspynt, spørg Lilly også pynt af tønder. Hvem kommer den dag. Berit, Søren, Svend E., Anders. Vi spørger menighedsråd om de kan stille med 2 personer. Vi mødes kl. 12.00 på Friskolen.

Ad.2

Meiers træprodukter har afgivet et tilbud, som var meget attraktiv. Det er besluttet at det er ham der skal opføre legepladsen. Første spadestik på bålhytte og redskabshytte når sneen er smeltet. Søren har kontaktet flere sponsorer(firmaer), og en del har givet tilsagn om tilskud til legepladsen.

Ad.3

Søren har kontakter, så der arbejdes på sagen. Gruppen sørger for at finde en dato. Søren er tovholder. Ad.4 Ikke aktuel.

Ad. 5

Tandslet Krolf Club, starter den 1. februar.

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde Torsdag den 12.11.09. Kl. 19.00.
Sted:        Tandslet Friskole

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagsorden:

 1. Bestyrelsen konstituerer sig
 2. Naturlegepladsgruppens fremtid
 3. Fokus på cykelstier
 4. Høstfest i 2010

Evt.

Mødt: Søren, Berit, Anders, Svend E., Preben

Ad.1

Formand: Berit jessen
Næstformand: Søren Elholm
Kasserer: Preben Bonde
Teltholder: Svend Erik Carstensen

Ad.2

Landsbygruppen giver 20.000 kr., Asserballeskov Autoværksted giver 2500 kr.

Berit har skrevet et nyhedsbrev til naturlegepladsgruppen. Friskoven har godkendt redskabshytten. Udgift til projektet er 545.125 kr. pt indtægter på 431.000 kr.

Afslag fra Albani og A.P. Møller. Legepladsgruppen søger sponsorer til det sidste beløb.

Ad.3

Vi mener ikke at vi skal bruge tid på cykelsti til Tandslet p.t.

Ad.4

Ideen er at flere Landmænd slår sig sammen og festen skal så være åben for alle. Den skal køre som foggilde med konkurancer, køretur i traktor. Evt. sidste lørdag i september.

Den må ikke lægges sammen med ringridning el. loppemarked. Hvem vil lave dette arbejde. Søren spørger Jens P. Kaad og Jens Jørgen Bonde, Johan Clausen, Claus Wehl.

Ad.5

Fastelavn 14. Februar. Menighedsråd, skole pyntning. Tønde maling Lilly Paulsen. Voksen tøndeslagning dog kun udklædte.

Næste møde den 14. Januar  ved Søren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————–

Bestyrelsesmøde mandag den 21.september 2009.

Mødt: Preben, Berit, Anders, Inger, Søren, Svend E.

Sted: Tandslet Naturbørnehave.

Dagsorden:

 1. Hvordan gik det med Landsbygruppens jubilæumstelt på Ringriderpladsen.
 2. Hvem vil med Landdistriktsfesten den 30. september? S.U. senest 14. sept..

Undertegnede har sendt 10 indbydelser ud. Foreløbig er Preben, Anders og Berit tilmeldt.

 1. Sidste nyt fra Naturlegepladsgruppen.
 2. Hvad vil Landsbygruppen arbejde med fremover?
 3. Indlæg fra Landsbygruppen til Tandslet Tidende (inden den 27. sept.)

Hvad skal med?

Evt.

Ad.1

Landsbygruppen var repræsenteret ved dette års ringriderfest, og vi fik snakket med de lokale personer der var interesseret i at høre om Landsbygruppens arbejde specielt om naturlegepladsen. Vi er dog enige om at interessen var begrænset. Skydeteltet var også en lille succes. Den helstegte gris blev solgt med 88 portioner. Vi vil godt komme igen næste år, men ikke med skydetelt.

Ad.2

Følgende personer har givet tilsagn, Preben, Berit, Anders, Lilly, Gert, Marie, Ebbe, Søren E. tager med. 2 ekstra billetter.

Vi mødes ved børnehaven kl. 15:45 senest.

Ad.3

Dagplejen har bestemt hvordan deres del skal se ud, Børnehave vil snakke om hvordan deres redskaber skal se ud. Redskabshytten skal der findes en placering til. Bestyrelsen var enige om de kun ville acceptere en placering tæt på legepladsen. Den endelige placering skal godkendes af Friskolen. Redskabshytten bliver nu bestilt og opsat. Bålhytten bliver det næste, tilbud fra leverandør indhentes. Tilladelsen fra kommunen er givet til etablering af bålhytte og redskabshytten.

Vi afventer byggetilladelse for naturlegepladsen i skoven.

Ad.4

Fokus på cykelsti

Ad.5

Generalforsamling den 29. Oktober.

PB skriver i TT.

Krolfbane ved Friskoven bliver lavet af Pensionisterne.

 1. oktober går børnehaven med deres forældre på sporet.

Søren slår græsset.

PB spørger Ejgil som ordstyrer til generalforsamling.

————————————————————————–

Bestyrelsesmøde den 24.06.2009 kl. 20:30

Dagsorden:

 1. Siden sidst
  2. Ringriderfesten, skydetelt 8.9. august
  3. Naturlegepladsen
  4. Berit og Marie til møde i LAG og ASA
  5. Landsbygruppen skriver i Tandslet Tidende
  Naturlegepladsgruppen skriver i Tandslet Tidende
  Skrive at alle borgere/erhvervsdrivene kan give bidrag
  6. Evt.

Mødt: Søren, Svend E. Berit, Preben, Anders
Ad.1
Placering af naturlegeplads er nu ændret, fået tilsagn fra Skov og naturstyrelse. Bålhytte og legeplads som ligger ved Friskoven er nu i høring. Søren laver en lejekontrakt på den jord som vi skal bruge til de 2 legepladser. Samt evt. ansvarsforsikring.

Ad.2
Ringridergruppen har modtaget 3000 kr. til nyt køkkentelt. Ejgil styrer svinet. Opsætning af telt Svend e., PB køber 6 x 3 telt. Sv. e. køber ny grill til teltet. Søren ordner præmie til skydning.

Ad.3 se ad.1

Ad.4
Landsbygruppen fik 5000 kr. ved ASA(ildsjælspulje), som Berit og Marie modtog på Glansager.

Ad5.
Berit skriver til Tandslet Tidende om naturlegeplads og fra Børnehaven..

Ad.6
Græs skal slås på sporet, ved lejlighed.

Ref. Preben Bonde

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen og Naturlegepladsgruppen.

Onsdag den 13. maj 2009 kl. 19.30.

Mødt var Martin, Carina, Ulla, Svend E. Søren, Inger, Preben, Berit, Marie, Anders.

Under pkt. 1.a + 1.b er Landsbygruppen og Naturlegepladsgruppen samlet.
1.a Indsigelse fra beboer i Holm Skov.

Beboeren synes, at naturlegepladsen

for de store børn ligger for tæt

deres beboelse.

1.b Hvordan ser tidsplanen ud for vores projekt Bålhytten

Konkrete ønsker/forslag til legeredskaber.

 1. Ny ringriderteltgruppe

Dorte Wehl, Anette (tidl. hallen), Anne Mette Olesen

Rita, Gert og Lilli vil gerne stå for fest i teltet til ringridning

+ stegning/grill af gris. Måske med lidt hjælp til det med grisen.

 1. Hvordan går det i infoland

Problemer med at se Tandslets hjemmeside.

 1. Ideen om med at have en Landbypedel.

Evt.

Ad. 1a

Søren har kontaktet den lodsejer der har gjort indsigelse. Der er blevet peget på en ny placering, men den vanskelig gør transport af materialer i legepladsen.  Lodsejer var indstillet på at betale leje af anden lod. En helt ny placering blev diskuteret. Søren ringer til Christen Christensen for at spørge til et stykke jord han har. Han var positiv overfor projektet.  Søren kontakter Skov og naturstyrelsen om det får nogen betydning for projektet. Alle omkringboende spørges til den nye placering. Dette forsinker projektet.

Ad. 1b

Søren har fået underskrift fra beboerne omkring bålhytten, at projektet er ok.

Når svar kommer fra Friluftsrådet, Landdistrikts udvalg, kommunen og problematikken omkring den store legeplads er ok, holdes der et møde igen. Tidshorisonten er 2 år.  Næste møde i august.

Ad. 2

Ny teltgruppe for ringridning er Dorte Wehl, Anette, Anne, Rita, Gert, Lilli. Stegning af gris vil de godt have hjælp til, Svend E. spørger Ejgil.

Søren spørger om Landsbygruppen skal have et skydetelt på pladsen. Vi prøver at finde nogle personer. Berit undersøger noget med spejdere og aktiviteter.

Ad. 3

www.tandslet.dk kører under Infoland, der har haft store problemer med kompabilitet m.m, der gjorde hjemmesiden meget langsom og diverse browsere kunne ikke se siden. Efter langt tid er dette nu ok. Problemer med æøå er der stadig.

Ad. 4

Der kommer mere, er i udvikling.

Evt.

Bestyrelsesmøde i Landsbygruppen den 05.03.2009
Dato: Torsdag den 5. Marts 2009
Tid: kl. 19:30
Sted: Friskolen.
Mødt: Preben, Anders, Svend E., Berit
Ej mødt: Søren

Dagsorden:
1. Fastelavnsfesten 2009
2. Indfoland v. Preben
3. Trafikmøde v. Søren
4. Naturlegepladsgruppen – hvor langt er vi v. Søren og Berit
gruppen består af Søren og Berit ( Landsbygruppen )
Rasmus og Bjarne ( Friskolen )
Marie og Martin ( Børnehaven )
Ulla Og Carina ( Dagplejen )
Birgitte ( TUI)
Dorthe (SHK)
5. Evt.

Ad1.
Festen gik godt, måske skulle vi overveje at have en tønde til de voksne også.
Måske skulle vi overveje at lave lidt underholdning for børn, efter tøndeslagning.
190 var mødt op. Entre på 30 kr. var passende. Det gav et lille overskud.
Næste år købes 100 flødeboller, 50 cremeboller, 50 børneboller, 5 ks. Sodavand, 4 ps kaffe, 4 brik saft,
Ad2.
Infoland er nu et krav hvis vi vil modtage tilskud fra Kommunen, hjemmesiden er opdateret med ny kalender, samt ny menubjælke. Det er også et krav at udviklingsplaner for Tandslet indskrives på hjemmesiden. Naturlegepladsen indskrives som projekt på hjemmesiden. Berit kigger på det.
Ad3.
Udgået, Søren var ikke mødt
Preben opretter et projekt om cykelsti til hallen. PB kontakter Søren.
Ad4.
Ansøgning om naturlegeplads er sendt til Skov og naturstyrelsen, der er kontakt med Marianne Tychsen som sidder i naturgruppen i Sønderborg kommune.
Friluftsrådet er ansøgt om 95000 kr. til bålhytte og lejrplads. Dica har lavet tegninger og forslag til legeplads.

Ad5.
Berit søger penge ved ASA ´s ildsjælepulje til naturlegepladsen.

Ref. Preben

Bestyrelsesmøde den 22.01.2008
Til stede var: Anders, Preben, Svend E., Berit, Inger, Søren
Dagsorden:

 • 1. “fast grund under fødderne” til en naturlegeplads
  Sørens forslag
  Børnehavens møde med friskolen
  Naturlegepladsgruppe
  Møde ved Friskolen
  2. Fastelavnsfest den 22.02.09 Fastelavnsgruppe
  3. Tårnansvarlig, sporansvarlig
  4. Sporetsdag fremover
  5. Evt.

Ad 1
Der lægges op til et samarbejder med Landsbygruppen, dagplejerne, børnehaven, Friskolen og foreningerne.
Landsbygruppen er positiv overfor en model der siger en bålhytte med få legeredskaber ved Friskoven, samt en større naturlegeplads i skoven på matrikel 110, som ejes af Søren. Friskolen er positiv overfor ideen. Lodsejerne omkring Friskoven er også positiv.
Arbejdsgruppen består af Berit og Søren fra Landsbygruppen, som så spørger andre personer med relation til Friskolen og foreningerne m.m.

Ad2
Vi mødes kl. 12:oo. Preben køber fastelavnstønder og 4 store og 4 små kroner, Fristedet maler tønderne og pynter op i salen.
Berit, Anders, Svend E, Preben, Søren givet tilsagn og at hjælpe til.
Svend E sørger for Fastelavnsboller, slik, sodavand, kaffe, saft, borddug som bestilles ved MerCo.

Ad 3
Svend Erik fortsætter som sporansvarlig, Søren hjælper med græsslåning.

Ad4
Sporets dag blev diskuteret og der blev besluttet at vil senere vil vurdere om vi vil forsætte med denne aktivitet.

Ref. Preben Bonde

Referat fra mødet den 18.12.08. i landsbygruppen.Pkt. på dagsorden:
1. Konstituering
2. Naturlegepladsen
3. Fastelavnsfest

Tilstede: Anders Vestergård, Svend Erik Carstensen, Preben Bonde, Søren Elholm, Berit Jessen.

 1. Bestyrelsen konstituerede sig:
  Formand: Berit Jessen
  Næstformand: Søren Elholm
  Kasserer: Preben Bonde
  Best. medlem.: Svend Erik Carstensen
  Best. medlem.: Anders Vestergård

Den nye bestyrelse fik en snak om hvilke arbejdsgrupper, der er under Landsbygruppen.

Nogle grupper arbejder helt selvstændigt, som f.eks. “Åben Skole” og “Tandslet Tidende”.
Hjemmesiden er Preben Bonde ansvarlig for.
Teltgruppen er Svend Erik Carstensen ansvarlig for.
“Tårnet” søger en ansvarlig person ( til at holde øje og slå græs).
“Sporet” søger en ansvarlig person (til at holde øje og slå græs).

Bestyrelsen fik en snak om hvilke arrangementer, der skal være fremover.
Bl.a.:
“Sporets dag” i uge 42 med spisning.
Fastelavnsfest i samarbejde m. kirken og friskolen.

Der er god grund til at fortsætte med fastelavnsfesten, idet der er stor tilslutning.
Der er forholdsvis lille tilslutning til “Sporets dag”.

 1. Der var enighed i landsbygruppen om, at vi skal arbejde videre med etablering af en naturlegeplads.
  Landsbygruppen vil i samarbejde med børnehaven kontakte evt. andre interessenter i byen f.eks. dagplejen, friskolen, TUI m.fl..
  Landsbygruppen vil ansøge LAG midler til etablering af en naturlegeplads.
  Der skal nedsættes en arbejdsgruppe under Landsbygruppen med repr. fra det kommunale og private – Naturlegepladsgruppe.
  Inden LAG midler kan komme i betragtning, skal Landsbygruppen have “fast grund” under fødderne til en naturlegeplads. Vi drøftede mulighederne omkring Holm Skov, og hvilke områder der kunne være attraktive og evt. kunne bruges til en naturlegeplads. Søren Elholm vil undersøge muligheder for et jordstykke
  til brug for en naturlegeplads ved Holm Skov. Søren arrangerer, at vi kan mødes ved Holm Skov og besigtige forholdene.
  Landsbygruppen vil prioritere, at der straks i det nye år sendes informationer ud til alle beboere i området om vores planer med at etablere en naturlegeplads og  vores ønske om at nedsætte en arbejdsgruppe – Naturlegepladsgruppen.
  Anders og Berit vil lave en skrivelse inden 10. januar, der skal sendes ud med girokort til Landsbygruppens medlemmer og i Tandslet Tidende således interesserede kan være med fra start og en arbejdsgruppen kan nedsættes hurtigst muligt.
  Berit laver en forslag til ansøgningen om LAG midler.
 2. Landsbygruppen arrangerer fastelavnsfest på skolen den 20. februar 2009. Berit foreslog, at der fremover laves en fastelavnsgruppe evt. med repr. fra børnehaven og indskolingen på friskolen samt andre intersserede, således traditionen bevares og arbejdsopgaverne fordeles. Bestyrelsen besluttede at hæve beløbet fra 25 kr. til 30 kr. pr. billet til Fastelavnsfesten.

Næste møde i Landsbygruppen: den 22.1.09. kl. 19.00 til Åben Skole.

ref. Berit.

Punkter til næste møde:
– Fastelavnsfest den 20. febr.
– kontakt til børnehave og friskole angående fremtidig fastelavnsgruppe
– Tårnanvarlig, Sporansvarlig
– Sporets Dag fremover?
– Respons på skrivelse
– “Fast grund under fødderne”
– Naturlegepladsgruppe

————————————————————

Referat fra generalforsamling i Landsbygruppen Tandslet,
den 30. oktober 2008
1. Valg af dirigent

 1. Valg af referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab og budget
 4. Valg til bestyrelse
  På valg, Joan Mortensen, Heidi Jørgensen, Ejgil Nielsen
 5. Valg af 2 suppleanter
 6. Eventuelt
  ad.1 Ebbe blev valgt som dirigent

ad.2 Joan blev valgt som referent

ad.3 Ejgil fremlagde formandens beretning – se Årsberetninger
Formandens beretning blev godkendt

ad.4 Preben fremlagde regnskab –
Regnskabet blev vedtaget

Ad.5 Berit Jessen blev valgt
Generalforsamlingen beslutter, at bestyrelsen som nu består af 3 medlemmer bemyndiges til at finde de resterende 2 inden 1.december. Hvis det ikke kan lade sig gøre indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling.

Ad.6 Ebbe Lunau blev valgt som suppleant
Ejgil spørger Inger Plauborg om hun fortsætter som suppleant

Ad. 7 Der var intet

Ejgil takkede for fremmøde

————————————————————————————————

Referat fra møde i Landsbygruppen den 18.september 2008-09-22

Dagsorden
1. Udviklingsplaner
2. Den gyldne armbolt
3. Oversættelse af norsk bog
4. Generalforsamling
5. Uge 42

Ad.1. Kurserne i udviklingsplaner blev aflyst. Holdningen var, at invitationerne kom sent ud, at vi i Tandslet forsøgte at inddrage alle foreninger, desværre uden held.

Udviklingsplanerne vil blive iværksat lokalt. Der ligger endnu ikke en plan for opstart af udviklingsplaner.

Ad.2 Ejgil havde indstillet Attec til Den gyldne armbolt, de fik den ikke, men var blandt de 4 som var på tale til prisen.

Ad.3 Landsbygruppen er medunderskriver på ansøgninger til fonde i forhold til at samle midler til oversættelse af en norsk bog. Egon Bauer står sammen med andre for oversættelsen.

Landsbygruppen er blevet bedt om, at deltage i vedligeholdelsen af Tårnet.

Ad.4 Der er generalforsamling den 30. oktober. På valg er Ejgil, Heidi og Joan. Der er ingen af de tre, der ønsker genvalg.
Det blev i den forbindelse aftalt, at Ejgil sammen med annoncen for generalforsamling laver et indlæg til Tandslet Tidende, som gør opmærksom på, at der savnes nye kræfter til Landsbygruppen.

Ad.5 Det skal undersøges om arrangementet i uge 42 kan afvikles lørdag den 18.oktober i Friskoven.
Inger er langt i planerne for dagen, der er kontakt til Jens Jørgensen, som vil fortælle om fugle, og som sidste år stege smagsprøver. Der er ligeledes kontakt med Helge Larsen, som skal komme med input i forhold til sundhed.

Det blev aftalt at Inger planlægger videre og inddrager andre i den praktiske udmøntning.
Ejgil laver en status på, hvem der er hjemme den 18.oktober og dermed kan hjælpe.

Ejgil undersøger om Ebbe sammen med de øvrige på Madholdet kan stå for aftensmaden.

Joan Mortensen

———————————————————————————————-

Referat fra Landsbygruppen’s møde den 17.januar 2007

 1. Konstituering
  2. Fastelavn
  3. Printer
  4. Udviklingsplaner for tandslet-området

Ad.1 Ingen ændringer i forhold til den foregående konstituering

Ad.2 Fastelavn
Inger ordner slikposer
Ejgil og Svend Erik kommer ikke

Ejgil beder Menighedsrådet om hjælp

Preben henter sodavand og fastelavnsboller ved Købmanden

Vi mødes på skolen kl. 12.30 om søndagen

Preben og Svend Erik sætter borde op og hænger tønder op om lørdagen. De mødes klokken 11.00

Ad 3 Landsbygruppen køber en A3- printer. Preben står for købet

Ad. 4 Sønderborg kommune har fået en landdistrikskoordinator, 20 timer om ugen, Sille Marcussen.

Interessante emner til en lørdags konference om udviklinsplan for Tandslet:
– Bosætning i landdistrikterne
– Børn i landdistrikter
– Sport og fritid i landdistrikterne
– Erhverv i landdistrikterne
– Natur og landdistrikter

Udviklingsplaner for Tandslet kunne startes op ved at afholde en lørdag med indlæg inden for disse 5 områder. Efterfølgende opstart af gruppearbejde på områderne
Dagen skulle ud over indlæggene indeholde fællesspisning og børneaktiviteter

Stefan Kleinschmidt og Jan Prokopek kunne deltage på et efterfølgende borgermøde, sammen med Flemming Just.
På dette borgermøde kan der nedsættes arbejdsgrupper til at komme med input til den efterfølgende udviklingsplan.

Inger og Joan udarbejder forslag til lørdagen og den efterfølgende ansøgning til Ildsjælepuljen.

Joan Mortensen

————————————————————————————————————–

Referat fra mødet den 11.september 2007
Ad.1 Generalforsamling torsdag den 26.oktober på Friskolen
På valg er Preben og Svend Erik, samt suppleanterne
Ad. 2 Uge 42

Lørdag
Jens Jørgensen – jæger
13.00 Jens Jørgensen, brækker dyr og fortæller historier
15.00 Tur på Sporet, bueskydning, keglebanen, træklatring og slacking
17.00 Kartoffelsuppe, rådyr og æblekage
Inger er ansvarlig for Jens Jørgensen, Claus med træklatring, slacking, øl,. vand og. brød
Ejgil ansvarlig for bueskydning
Preben ansvarlig for keglebanen, leje af Friskoven, Kathrine forret og dessert, opvaskere
Jutta, Heidi, Ejgil og Marie laver kage

Annoncering forhåbentlig med i fælles folder for Sønderborg

Preben laver lokalannoncering. 50,- kr for aftensmad

Deadline 21.september – Tandslet Tidende
Ad. 3 Temadag – udviklingsplaner i landdistrikterne på Gråsten Landbrugsskole

Den 17.september, kl. 17.00
Preben, Ejgil, Joan og Inger deltager

Ad. 4 Åben skole, 20. september, Preben, Ejgil og Inger deltager

Ad. 5 Reception hos købmanden, 15. september, Ejgil, Heidi og Svend Erik

Ref. Joan Mortensen
——————————————————————————–
Landsbygruppen den 19. juni 2007
Ad1. Byfest
Landsbygruppen lægger penge ud til indkøb før festen
Landsbygruppen står for at stege og sælge grisen

Ad4. Skilt
Ejeren af det tidligere Sydbank kontaktes, vedrørende skiltet ved parkeringspladsen
Ejgil undersøger
Preben tager sig af udformningen af skiltet, hvis Landsbygruppen får lov til at udnytte skiltet.
En bredformat printer blev luftet – den kunne eventuelt dække foreningernes plakatbehov
Det elektroniske skilt blev igen luftet
Forespørgsel vedrørende interesse for plakat, forespørgsel vedrørende elektronisk skilt, Preben og Ejgil arbejder videre med dette.
Ejgil snakker med pizzabageren om at tage skiltet ind om aftenen

Ad2. Telt
Svend Erik aftaler leje af telt med Lysabild

Ad3. Foreningsmøde
Brevet indeholdene evaluering på foreningsmødet sendes til foreningerne, tilføjes af skilte-information
Hjemmesiden brugerundersøgelse. Preben laver 4-5 spørgsmål og mailer dem, til kommentarer fra Landsbygruppen

Ad5. Pizzabageren får en bog og en blomst som velkomstgave. Den 27.juni klokken 17.00 Inger, Svend Erik, Heidi, Preben og Ejgil. Preben køber blomst

Ad6. Info-land. Vi er tilmeldt. Det tyder på, at formidlingen af aftalen ikke stemmer overens med den måde den føres ud i livet på.
Preben følger op på Info-land

Ad7. Interesserede til Tårnet efterlyses i Tandslet Tidende. Lokalhistorisk spørges igen om deres interesse.

Ad8. Ejgil og Svend Erik har lige ryddet sporet.
LAG
19.06.2007
Joan Mortensen
Landsbygruppemøde den 16. januar 2007

Dagsorden

 1. Konstituering
  2. Fastelavnsfest den 18. februar 2007
  3. Landsbygruppen i fremtiden
  4. Evt.
  Ad. 1. Formand Ejgil Nielsen
  Næstformand Heidi Orris Jørgensen
  Sekretær Joan Mortensen
  Kasserer Preben Bonde

Teltholder Svend Erik Carstensen

Ad.2. Fastelavnsfest fra 15.00 til 17.00. Der er gudstjeneste fra kl. 14.00 til 15.00.

Skolen pynter til fastelavn. Skolen maler tønderne. Der skal ikke betales for at benytte skolen til fastelavn.

Gymnastiksalen benyttes med redskaber, hvis der er tid til overs efter tøndeslagning.

Tønder, 1 paptønde, 1 kraftig bøgetønde, 2 ekstra kraftige bøgetønder. Preben har bestilt

Slik til tønderne – Inger sørger for dette

Fastelavnsboller – 125 med fløde og 75 uden fløde. Ejgil sørger for dette

Almindelige boller – Joan sørger for dette

Sodavand x 6 – Ejgil spørger om prisen hos bageren. Prisen skal ned omkring den billige pris

Duge, servietter, lys, kaffe x 3, sukker, 4 sæt kroner – Jutta sørger for dette

Køller – Inger sørger for dette

Reb – Svend Erik sørger for dette

Vekselpenge – Preben sørger for dette

Annoncer skrives ud og sættes op i børnehaven, på skolen og i lægehuset – Heidi sørger for dette

Vi mødes kl. 13.00 på skolen
Ad 3. Eksempler på hvad der samler og ikke samler byen kom frem:
• Forårsfesten
• Kirken – konfirmation
• Bageren – handel
• Friskolen – børnefamilier
• Sydalshallen.- idræt
• Børnehaven – børnefamilier
• Foreningerne – aktiviteter i Tandslet

Hjemmesiden – kan den bruges som udgangspunkt for hvordan og hvad vi skal profilere Tandslet med.
Hvordan kan vi med de aktiviteter og tilbud der findes i og omkring Tandslet gøre området interessant.

Vi informere skriftligt på forårets generalforsamlinger om hjemmesidens betydning for at sætte fokus på Tandslet.
Herefter indkalder vi alle medlemmer og foreninger til møde om hjemmesidens fremtid.

Mødet afholdes 29. marts 2007 i Åben Skole

Ejgil laver forslag til brev og Preben annoncere på Tandslet.dk
Ad 4. Ejgil laver invitation til Kultur og fritid til mødet den 1. februar 2007

Kort orientering om Sønderborg Landsbyforum
Joan Mortensen
——————————————————————————–

Generalforsamling i Landsbygruppen den 26-10-2006

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Regnskab og budget
4. Redegørelse for lokalråd i Ny Sønderborg Kommune
5. Valg til bestyrelse
6. Evt
Ad.1. Arne Nørgaard valgt til dirigent. Joan Mortensen valgt som referent

Ad.2. Ejgil fremlagde beretningen.
Uge 42 – dagen var rigtig godt planlagt, dejlig kombination med naturvejleder og spejdere.
Annoncering i Budstikken kunne få flere med, det er vigtigt at vi er aktuelle i annonceringen. Husk Jyske og Skala FM
Det kan overvejes om lørdag er den rigtige dag.
Et arrangement om sommeren kunne overvejes.

Ad.3. Preben fremlagde regnskab g budget.
Udviklingen af antal besøg på hjemmesiden er fordobbelt siden 2004, fra ca. 600 besøg pr. måned til ca. 1200 pr. måned i 2006

Ad.4. Landsbygruppen udpeger 2 personer til Baggrundsgruppen – Det tidligere Sydals Lokalråd.

Ad.5. Ejgil Nielsen, Joan Mortensen og Heidi Jørgensen blev valgt
Jutta Leimand, Erik Thomsen, og Inger Plauborg blev valgt som suppleanter.

Ad.6. Tårngruppen skal finde nye medlemmer, da Arne Nørgaard og Egon Bauer træder ud. Landsbygruppen skal finde nye medlemmer.

Ejgil afsluttede og takkede Arne Nørgaard for arbejdet i Tårngruppen og Inger Plauborg for det store arbejde i bestyrelsen.

——————————————————————————–

Referat Landsbygruppen, den 12. oktober 2006

 1. Uge 42
  2. Generalforsamling i Landsbygruppen
  3. Mad og cafe til Åben skole
  ad.1
  Lørdag den 21. oktober afholder Landsbygruppen et uge 42 arrangement.
  • Ejgil kontakter Inger for at afklare om aftalerne er på plads
  • Ejgil kontakter Kathrine og aftaler hvem der sørger for øl og vand
  • Ejgil, Jutta og Joan bager til kaffen ved Skovfortet
  • Vi mødes kl. 12.00 på skolen, laver kaffe til om eftermiddagen og dækker bord til aftensmaden
  • Jutta køber ind, dug, teskeer, tallerkner, kopper, kaffe, the, sukker, fløde og småkager
  • Preben kontakter Jyske for at få en forhåndsomtale af arrangementet
  • Ejgil, Jutta, Inger, Svend Erik og Joan deltager den 21. oktober
  ad.2
  Der er generalforsamling den 26. oktober på friskolen
  • Ejgil afholder beretning
  • Joan orienterer om det nye §17 stk. 4 udvalg
  • Ejgil, Inger og Joan er på valg. Det gælder også Jutta, Heidi og Erik (suppleanter er på valg hvert år)
  Ad.3
  Landsbygruppen laver mad og afholder cafe den 9. november. Vi laver boller i karry med gulerodssalat.
  • Ejgil, Heidi, Jutta og Joan laver boller på forhånd. Ejgil koordinerer mængden, når vi kender antallet, der vil spise med.
  • Ejgil køber ind til sovsen og ris
  • Joan og Jutta køber gulerødder, citron og rosiner
  • Ejgil kontakter Marie og får hjælp til sovsen
  • Heidi, Inger og Preben bager kage
  • Vi mødes kl. 16.30 på skolen
  Referent Joan Mortensen
  Landbygruppemøde den 24.januar 2006
  Dagsorden
  1. Fastelavnsfest – den 26. februar, kl.14.00
  2. Købmand og bager
  3. Foreningsmøde
  4. Sti til Sydalshallen
  5. Hvor er åben skole på vej hen ?
  6. Evt

Ad.1 – Preben har købt tønder og sørger for slik til tønderne
– Preben tager byttepenge med
– Skolen er pyntet op, Landsbygruppen sørger for borde og pynt
– Jutta køber duge, servietter, kaffe, kaffefløde, kattekroner x 4.
– Ejgil henter sodavand ved købmanden i Lysabild
– Der skal købes fastelavnsboller, da der ikke bages i Tandslet, bestilles 100 boller med fløde og 100 boller uden fløde.Eigil bestiller fastelavnsboller
– Svend Erik sørger for reb
– Landsbygruppen mødes kl.12.00 på skolen
– Ejgil taler med Inger om sanglege og køller
Ad.2 Ejgil taler med Inger om status på bager og købmand
Ad.3 Foreningsmøde, Eigil udformer et brev med indkaldelse til den 9.marts, informationstavlen præsenteres. Preben udsender indkaldelsen.

Ad. 4 Landsbygruppen har afholdt et forberedende møde med Sydalshallen, Friskolen og cykelklubben.
I første omgang var der 650.000 til cykelsti,men da pengene skulle bruges i 2005, var det ikke en mulighed. Kommunen har flyttet rundt på nogle anlæg, så der måske er 300.000 til at bruge i 2006. Ejgil får i begyndelse af februar besked fra Jens Bladt Teknisk udvalg, på hvor mange midler der er til rådighed.
Ejgil, Inger og Svend Erik har været ude og kigge påforholdene og foreslår en lysregulering og en fartmålersom 1.prioritet. Vi afventer svar fra Jens Bladt

Ad.5 Der deltager mange til fællesspisning de torsdage, hvor det er klasserne på skolen, der laver mad.

Ad.6 Landsbygruppen har modtaget 1.500 kr fra Ringriderforeninge
Der er kommet tilsagn fra kommunen på 10.000 kr for 2006

Joan Mortensen
————————————————————————————————————–

Konstituerende møde i Landsbygruppen, tirsdag den 22. november 2005

Tilstede, Inger, Preben, Svend Erik, Joan, Jutta og Heidi. Afbud fra Ejgil og Erik.

Dagsorden

 1. Velkommen og præsentation
  2. Konstituering af Landsbygruppen
  3. Aktuelt
  4. Maddag på torsdag i Åben skole
  5. Nyt i sagen om en ny købmand i Tandslet
  6. Cykelstien, hvor står denne sag nu
  7. Evt

Ad.1
Velkommen til nye og gamle, der er afholdt generalforsamling i Landsbygruppen og 2 nye er valgt, Heidi og Erik

Ad.2
Konstituering
Ejgil blev valgt som formand
Inger blev valgt som næstformand
Preben blev valgt som kasserer
Joan blev valgt som sekretær

Underudvalg
Svend Erik har teltet
Preben har hjemmesiden
Ebbe har Åben skole
Arne har Tårnet

Ejgil og Joan er repræsentanter i Sydals Lokalråd

Ad.3 Bosætning
Landsbygruppen diskuterede bosætning, der er kommet gang i udstykningen i Tandsbusk igen. Landsbygruppen diskuterede også markedsføring af bosætningsmuligheder både i Tandslet og i Ny-sønderborg. Det er vigtigt at understrege mangfoldigheden i bosætningsmuligheder. Tandslet området kunne være det sted, hvor vi sætter fokus på denne mangfoldighed

Serviceniveauet i forhold til børn i Tandslet området
Landsbygruppen diskuterede vigtigheden af, at få opmærksomhed på servicen i forhold til børn, at der er dagplejere, børnehave og skole i området. Det er vigtigt at børnefamilierne er opmærksomme på, at børnene kommer i Tandslet Børnehave, også selvom der evt. er ældre søskende i institutionerne i Hørup. Børnehaven er fødekæde til Friskolen.
Emnet kan behandles i Tandslet Tidende og evt også i dagspressen, Der tages også kontakt til Børnehaven, for at undersøge muligheden for at holde et fælles møde for småbørnsforældrene i tandslet-området.

Ad.4 Mad til Åben skole, der laves Chilli con carne med brød og grønsagsstave. Inger, Jutta og Heidi laver maden, Inger køber ind, Svend Erik kommer og dækker bord.
Preben laver café.
De der laver mødes kl.16.00

Ad.5 Købmanden i Dybbøl er stadig interesseret i at være købmand i Tandslet, men det tager sandsynligvis tid før butikken i Dybbøl kan afhændes.
Erik Dreier har spurgt den tidligere købmand om landsbygruppen må annoncere efter en ny købmand og har fået grønt lys til dette.

Landsbygruppen diskuterede denne annoncering og følgende spørgsmål og kommentarer :
– det må handle om at vi skal ud og sælge Tandslet
– hvem skal de interesserede personet henvende sig til (Erik, Jørgen eller os)
– hvor skal vi annoncere
– hvordan skal vi annoncere
– hvornår skal vi annoncere
– vi kan sælge lysten til at være købmand i Tandslet
– hvor bredt skal vi annoncere (Sønderborg området eller hele landet)

Inger undersøger hvad det vil koste at annoncere i forskellige lokalblade, blade på niveau med Tandslet tidende, samt bladenes deadlines.

Vi mailer til hinanden om stikord, der kan sælge området og tager annoncen op på næste møde. Der skal nok nedsættes et ad hoc udvalg til at færdiggøre annoncen.
Efter den brainstorm blev bageren bragt på banen – Hvad så med bageren – kan en kombination tænkes ind.

Ad.6 Inger, Ejgil og Joan har været på kommunen angående cykelsti eller stisystem i Tandslet. Det ser nu ud til, at den løsning som kommunalbestyrelsen havde vedtaget vedrørende stisystem i Tandslet ikke kan lade sig gøre her og nu. Kommunen råder ikke over jord til stisystemet.
Hvis kommunen ikke kan fremrykke anlæg budgetteret i 2006 til 2005, ja, så ser det ud til at der ikke anlægges noget i tandslet. Kommunen arbejder dog på at fremrykke nogle ESS- anlæg. Hvis det kan lade sig gøre vil Landsbygruppen tage initiativ til at inddrage byen i at finde den bedste løsning for Tandslet og borgerne i byen.
Landsbygruppen har endnu ikke hørt fra kommunen trods gentagne henvendelser. Inger tager kontakt til Jens Bladt for en afklaring.

Ad.7 Ejgil den nye formand, indkalder til næste møde, i god tid og gerne med valgmuligheder

Referent
Joan
——————————————————————————–

Referat fra Landsbygruppemøden den 19.april 2006.

Til mødet var Erik Dreier, fra Andelskassen, inviteret.

Punkter på mødet

 1. Butik i byen
 2. Landsbygruppen som talerør
 3. Det lille pumpehus
 4. By- og ringriderfesten
 5. Åben skole
  Ad.1. I følge mails har flere ting været i gang, kontakt til Fakta, kontakt til frivillige som driver forretning.
  Erfaringer fra den frivillige butik er at varerne skal hentes i en dagligvarerbutik, f.eks. NETTO. Under samtalen med FAKTA kom det frem, at varerne også kunne hentes i FAKTA.

Inger har lavet nogle beregninger som siger, at en frivillig butik ikke kan drives med under 20 frivillige personer. Spørgsmålet er hvorvidt alle disse perosner kan findes, og kan vi blive ved med at rekrutere til den frivillige butik.

En frivillig butik kunne bestå af små butikker i butikken, det kunne f.eks. være øl, vin, genbrug, husflid og en Landsbygruppebutik.

Der var en diskussion om hvorvidt der overhovedet var brug for en købmandsbutik, samt om hvorvidt en frivillig butik ville ødelægge muligheden for at kunne sælge bagerbutikken til en ny.

Bageren har udvidet, så der også nu er købmandsvarer, så der er blevet en nærbutik, med et begrænset udvalg. Bageren skilter nu med at være nærbutik.

Der må laves en behovsundersøgelse for at kunne tage stilling til om der er brug for en købmand. Undersøgelsen kunne deles ud med næste Friskoleblad, som kommer snarets. Spørgsmålene i behovsundersøgelsen lægges på hjemmesiden, så svarene kan tastes her.
Inger, Heidi og Joan. Ejgil mailer deadline.
Undersøgelsen sendes ud til Landsbygruppen til kommentar.

Kan livet i byen skaffes på anden måde end ved at sælge dagligvarer, kunne der være cafe, galleri, internetcafe, mødested eller medicinudlevering.
Ad.2. Til receptionen i Andelskassen var Landsbygruppen talerør for alle foreninger i byen.

Ad.3. Det lille pumpehus midt i byen, bliver måske flytte lidt længere tilbage.

Ad.4. By- og ringriderfesten. Cykelløbet flyttes til først på eftermiddagen. Leg uden grænser skal organiseres, så flere deltager.
Nyt initiativ kunne være et helstegt dyr til lørdag aften, Landsbygruppen skulle passe dyret, sælge kød og salat, overskuddet går i den fælles kasse.

Ejgil har luftet tankerne om et digitaltskilt, som informationstavle til byen på mødet om By- og ringriderfesten, her var flere af foreningerne positive.

Ad. 5. Åben skole. Sidste sæson var ikke den bedste for Åben Skole, det ser ud til, at de arrangementer, hvor Friskolens elever laver mad, har deltagelse til maden. Der var nogle arrangementer som trak mange, men også arrangementer, hvor der ikke var så mange. Vi vendte hvad der er et succeskriterium, og landede der, hvor det må være en succes, når arrangør og fremmødte har en god oplevelse, det er ikke antallet, der alene bestemmer om et arrangement har været en succes.

Joan tager kontakt til Åben Skole gruppen og snakker næste sæson igennem, har de brug for hjælp, har de brug for input eller er der andre ting som skal snakkes igennem før sæsonstart ?
Joan Mortensen
——————————————————————————–
Referat Landsbygruppen den 7. juni 2006
1. Behovsundersøgelse – forretninger i Tandslet

 1. By- og ringriderfesten
 2. Evt.
  ad.1. Der har været uddelt ca. 55o spørgeskemaer – der er kommet 37 retur, størstedelen af de, som er kommet retur, er fra familier uden hjemmeboende børn. Landsbygruppen må konkludere, at der ikke på baggrund af de besvarelser, vi har fået, er opbakning til at arbejde videre med købmandsprojektet.

Resultatet offentliggøres på hjemmesiden og i Tandslet Tidende. Ejgil skriver en sammenfatning af undersøgelsen.

I forbindelse med medicin udlevering skal der også en afslutning på dette. Ejgil taler med Erik Dreier om afvikling af Andelskassen engagement.
Ejgil skriver til Tandslet Tidende om de nye forhold vedrørende medicinudlevering.

ad.2. Ejgil har undersøgt priser på et dyr, samt leje af grill. Udgifter til kød, salat og grill betyder at kuvertprisen skal være minimum 40,- kr, hvis der skal være overskud.

Ejgil taler med Arly om at være sjakbajs på projektet.

Ad.3. Det er muligt at søge midler til afvikling af arrangementer på Sporet. Børnehaven kan se på mulighederne og evt. søge midler til et arrangement.

Sidste torsdag i september afholdes Åben Skole opstartsmøde. Joan kontakter Ebbe inden denne opstart, se sidste referat.
Joan Mortensen

Bestyrelsesmøde for Landsbygruppen i Tandslet Tirsdag den 1. juni kl. 19.30.

Sted: Tandslet Naturbørnehave, Tandskbusk 2.

Dagsorden: (også for medlemmer af naturlegepladsgr.)

 1. Økonomien i legepladsprojektet.Status på indtægter og udgifter
  2. Regler for naturlegepladsområdet. Ordensregler for begge legepladser og bålhytten. Kommunen skal sætte skilte op. Hvilke skilte? og hvad skal der stå på dem?
  3. Hvilket slags bålsted ønsker vi? Skov- og Naturstyrelsen kan måske sponsorere et.
  4. Arbejdskraft til kørsel af faldunderlag Hvem kan hjælpe? Arbejdskraft til at male redskabshytten.Hvem kan hjælpe?
  5. Ansvarlig gruppe for legepladsen fremover.Tilse legepladserne, vedligeholdelse, fælles vedligeholdelseskonto. 6. Indvielse af naturlegepladsen Dato, pressemeddelse, hvem skal inviteres. Fortsat dagsorden for landsbygruppen: 7. Sundhedsdag i samarbejde med købmanden v. Søren
  8. Høstfesten v/Søren 9. Nyt fra Tandslet og omegn Evt.

Ad 1) Der mangler omkring 40 000 kr., der skal nu køres faldunderlag på da det er meget mudret skal noget af jorden trækkes af og lægges betonflis på. Huller til pæle skal der også beton i. Regnskab ser fin ud. Indtægter ca. 26.000 kr. fra sponsorer, Søren kommer med liste til Preben.
Ad 2) Der udfærdiges et sæt regler til opsætning på legepladsen. Preben ser på det. Skal bålhytten brandforsikres? Søren undersøger.
Ad 3) Græs og gril med svingarm fra Linaa. Berit søger penge til plantning af hæk/træer der afskiller legeplads og Friskov.
Ad 4) Den 20. Juni planlægges der at der kan køres faldunderlag på. Dagplejen vil gerne hjælpe med at jævne det ud. Der skal bruges 10 mand. Søren kontakter Berit når endelig dato vedtages. Redskabshytten skal males, dagplejen spørges, samt forældre i børnehaven.
Ad 5) Der skal bruges ca. 6000 kr. til årlig vedligehold m.m. som skal opkræves af de indvoldverede parter. Erik Skov spørges om han vil tilse naturlegepladsen ved sin daglig gang.
Ad 6) Sankt hans holdes ved Friskoven, legepladsen skulle gerne være færdig til den tid. Indvielse samme dag ville være en god ide. Søren undersøger om det er muligt. Skilt ved købmand m.m. Anders spørger Åse om hun vil holde talen.
Ad 7) Anders er tovholder på dette projekt og undersøger videre.
Ad 8) Høstfest under motto Levende landsbrug, sammen med loppemarked. Bredt udvalg af landbrugsmaskiner, div. levende dyr. Mosteri og hestehave kommer. Traktor hvor børn kan prøve en tur på marken bag ved.
Ad 9)

Ref. Preben Bonde

—————————————————————————————————————————————————————

Bestyrelsesmøde torsdag den 11. marts 2010.

Kl. 19.30.

Sted: Hos Berit, Tandsellevej 1.

 1. Fastelavnsfesten
 2. Valg af repræsentant til Landdistriktsudvalget
 3. Nyt om naturlegepladsen
 4. Nyt fra høstfestgruppen
 5. Inspiration fra Lokalbladet for Lysabild
 6. Nyt i Tandslet og omegn
 7. Sønderjysk Forsikring

Evt.

 1. Pynten på bordene var rigtig fin og lavet af SFOén

Det gav et festligt indtryk med de hvide papirsduge.

Det er en god ide´også fremover at bruge en-gangs-service. Næste år skal vi også have plastikteskeer.

Vi var 4 personer til at stå for arrangementet. Gerne lidt ekstra hjælp næste år.

Der var 162 betalende gæster. Lidt færre end sidste år, men det skyldes måske vinterferien.

 1. Jan Kay fra Mommark Landsbylaug er valgt til at repræsentere Sydals i

Landdistriktsudvalget.

Britta Kaslund, formand for Sydalshallen er suppleant til Landdistriktsudvalget.

 1. Byggetilladelsen på legepladsen inde i skoven er blevet tilsendt landsbygruppen, nu hvor høringsfristen er udløbet.

Søren mødes med Kim fra Meiers Træprodukter lørdag den 13.marts og ser på, hvordan legepladsen bedst

kan pladseres. 2 forældre i Tandslet har meldt sig til at hjælpe med udgravningen – René, Mommarkvej 354

og Michael, Lebølvej 5. Søren kontakter dem ang. lørdag. Jacob Nikolajsen, Holballe vil hjælpe med at    fælde træerne.

Søren har haft kontakt til privatpersoner og firmaer i Tandslet og omegn og indsamlet ca. 26.000 kr. til legepladsen.

 1. Høstfesten er foreløbig planlagt til at foregå samme dag som loppemarkedet i Tandslet.

Formanden for loppemarkedsudvalget har inviteret Søren til deres møde.

Sørens udspil er, at land og by mødes på en ny måde. Evt. et telt på sportspladsen med boder i.

Lokale gårdbutikker f.eks. Mintebjerg Mosteri og frugt fra Hestehaven kan have deres bod,

lokale landmænd møder op med deres maskiner og halmvogne fyldt med halm til at lege i.

Om aftenen er der fest i teltet.

 1. Udgår.
 2. Landsbygruppen fik en drøftelse af handelslivet i Tandslet By. Landsbygruppen vil med forskellige tiltag bidrage

til at bakke op om, at borgerne handler lokalt. Søren kontakter købmanden.

Vi drøftede et eventuelt samarbejde med de andre landbylaug i Sydals. Eksempelvis omkring cykelstier og Mommark Havn.

Der er borgermøde den 12. april i Sydalshallen. Landsbygruppen deltager.

Vi fortsætter drøftelserne under pkt. 6. på næste møde.

 1. Ingen deltog i mødet på Sønderjysk Forsikring.

Ref.

Berit Jessen