Spring til indhold

Velkommen i Tandslet

Byen med de 3 tårne

Vedtægter for Landsbygruppen

Vedtægter for
Landsbygruppen for Tandslet Sogn.

§ 1 – Navn

§ 1.0 Gruppens navn er Landsbygruppen for Tandslet sogn. I daglig tale og i det efterfølgende kaldet Landsbygruppen. Hjemsted er Sønderborg kommune.

§ 2 – Formål

§ 2.0 Landsbygruppens formål er at styrke alt af interesse og betydning for borgere og foreninger i Tandslet sogn.

§ 2.1 Landsbygruppen skal mindst en gang årligt og når der er behov afholde debat- og borgermøder.

§ 2.2 Landsbygruppen skal når det er relevant være Tandslet sogns røst i den offentlige debat.

§ 2.3 Ved gennemførelse af specielle arbejdsopgave eller projekter kan bestyrelsen nedsætte arbejdsgrupper eller udvalg.

§ 3 – Medlemmer

§ 3.0 Foreninger og bestyrelser med tilknytning til Tandslet sogn, kan gennem medlemskab tilkendegive deres støtte og samarbejde med Landsbygruppen.

§ 4 – Kontingent

§ 4.1 Generalforsamlingen kan vedtage medlemskontingent, til at dække minder administrations udgifter ved Landsbygruppens arbejde.

§ 4.1 Kontingentet må ikke overstige 250 Kr. / år pr. forening.

§ 5 – Bestyrelsen

§ 5.0 Bestyrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter.

§ 5.1 Ved første ordinære generalforsamling afgår to bestyrelsesmedlemmer, valgt ved lodtrækning.

§ 5.2 Ved de efterfølgende generalforsamlinger er bestyrelsesmedlemmerne på valg efter 2 år.

§ 5.3 Suppleanter er på valg efter 1 år.

§ 5.4 Genvalg kan finde sted.

§ 5.5 Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 5.6 Bestyrelsen kan selvstændigt udarbejde forretningsorden for deres arbejde.

§ 6 – Generalforsamlingen

§ 6.0 Alle borgere over 15 år, der bor i Tandslet sogn, kan deltage og stemme på generalforsamlingen.

§ 6.1 Generalforsamlingen er Landsbygruppens højeste beslutningsmyndighed.

§ 6.2 Beslutninger vedtages ved simpel flertal blandt de fremmødte.

§ 6.3 Generalforsamlingen indkaldes med 14. dages varsel ved opslag i Tandslet sogn.

§ 6.4 Generalforsamlingen finder sted i september eller oktober.

§ 6.5 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes hvis 5 medlemmer eller et flertal i bestyrelsen kræver det.

§ 6.6 Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen, med mindst 2/3 majoritet.

§ 6.7 Landsbygruppen kan kun opløses af to på hinanden følgende generalforsamlinger. Første gang med 2/3 flertal og anden gang med simpel flertal. Ved opløsning skal gruppens formue mm. deles ligeligt mellem de på opløsningstidspunktet værende medlemmer.

Vedtægterne således vedtaget på stiftende generalforsamling på Tandslet Skole den 18. marts 1999

Forretningsorden
Revideret 2000.02.22

Afholdelse af general forsamling

På den årlige ordinære generalforsamling behandles følgende:

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Aflæggelse af formandsberetninger
a) Landsbygruppen
b) Arbejdsgrupperne
3) Gennemgang af økonomi og evt. budget.
4) Behandling af forslag.
5) Debat om kommende aktiviteter
6) Valg
7) Eventuelt

Landsbygruppen og arbejdsgruppernes beretninger tilsendes efter godkendelse på generalforsamlingen til medlemsforeningerne og er i øvrigt offentligt tilgængelige.

Vedtaget den: 11. oktober 1999

Nedsættelse af arbejdsgrupper

Når Landsbygruppen nedsætter en ny arbejdsgruppe udformes et skriftlig kommissorium der skal godkendes af både landsbygruppen og arbejdsgruppen. Heri beskrives formål, aftaler, handleplan og tidsplan mm.
Arbejdsgruppen vælger en formand og arbejder selvstændigt udfra aftalte kommissorium.
Arbejdsgrupperne laver referat fra deres møder, som sendes til Landsbygruppens formand til orientering.
En arbejdsgruppe kan opløses efter at en opgave er afsluttet.
En arbejdsgruppe kan være et mangeårige underudvalg.
En arbejdsgruppe kan også, efter en tid, overgå til at være en selvstændig forening.

Vedtaget den: 22. februar 2000

Arbejdsform mm.

Når der afholdes bestyrelsesmøde skal der udarbejdes et mødereferat til internt brug.
Bestyrelsen orientere løbende om dens arbejde gennem indlæg i Tandslet Tidende.
Landsby nyt og andet relevant materiale cirkuleres eller formidles til landsbygruppen og arbejdsgrupperne.
Landsbygruppen er i sit arbejde partipolitisk uafhængig.

Vedtaget den: 22. februar 2000

Velkommen til Tandslet

Når der tilflytter Tandslet sogn nye virksomheder eller borgere, aflægger et medlem fra Landsbygruppen eller Boliggruppen et besøg og byder velkommen til Tandslet.
Ved dette besøg afleveres Landsbygruppens velkomstgave der er et eksemplar af Tandslet sogn i ord og billeder og spisebilletter fra åben skole gruppen.

Vedtaget den: 22. februar 2000

Økonomi

Bestyrelsen udpeger en kasserer til at holde styrer på økonomien.
Alle aktiviteter mm., der kan medføre væsentlige økonomiske konsekvenser for landsbygruppen skal besluttes i bestyrelsen.

Vedtaget den: 22. februar 2000

 

Vedtægter 2020

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *